Kataster gospodarske infrastrukture

Kaj je gospodarska infrastruktura?

Gospodarska infrastruktura (GI) so omrežja gradbeno-inženirskih objektov in naprav, ki služijo določeni vrsti izvajanja gospodarske dejavnosti.

H gospodarski infrastrukturi prištevamo:

 • prometno infrastrukturo: ceste, železnice, letališča, pristanišča,
 • energetsko infrastrukturo: infrastrukturo za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov,
 • komunalno infrastrukturo: vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov,
 • vodno infrastrukturo,
 • infrastrukturo za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,
 • druge objekti: elektronske komunikacije.

 

Gospodarska infrastruktura je lahko javna ali zasebna. Lahko je:

 • v lasti države (elektrika, telekomunikacije, prenosni plinovodi, državne ceste, vode...),
 • v lasti občine (vodovod, kanalizacija, vročevodne napeljave, distribucijski plinovodi, odlagališča odpadkov...),
 • v zasebni lasti (kabelske napeljave, telekomunikacijske naprave in omrežja...).

Kje evidentiramo gospodarsko infrastrukturo?

Učinkovito urejanje in gospodarjenje s prostorom in izvajanje aktivne zemljiške politike brez urejenih podatkov o gospodarski infrastrukturi ni izvedljivo. Gre za podatke o lokaciji omrežij in objektov gospodarske infrastrukture, vrsta omrežja in objektov, kapaciteti itd. Zato se upravljavci gospodarske infrastrukture odločajo za vzpostavitev urejene in ažurne evidence o infrastrukturi, ki jo imajo v lasti ali upravljanju.

Evidence o gospodarski infrastrukturi so dveh vrst:

 • operativni katastri gospodarske infrastrukture, ki jih vodijo posamezni upravljavci in služijo tehničnim in poslovnim potrebam upravljavca,
 • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki je temeljna državna nepremičninska evidenca in vsebuje zbirne podatke o vseh vrstah javnih gospodarskih infrastruktur, od tistih, ki so v lasti države, občine do tistih, ki so v lasti privatnih družb. Podatki se v zbirni kataster prevzemajo iz posameznih obratnih katastrov.

 

Evidence o gospodarski infrastrukturi so pomembne, ker so:

 • osnova za planiranje in urejanje prostora, npr.:
  • za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov,
  • pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • temelj za dobro gospodarjenje z gospodarsko infrastrukturo, npr.:
  • opremljanje stavbnih zemljišč,
  • izračun komunalnega prispevka,
  • vrednotenje stavbnih zemljišč glede na komunalno opremljenost,
  • oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev,
  • osnova za investicije,
 • temelj za urejenost stvarnopravnih razmerij na zemljiščih, kjer poteka gospodarska infrastruktura.

Več o operativnih katastrih gospodarske infrastrukture

Več o zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture

Publikacija Evidentiranje gospodarske infrastrukture  (14.3 MB)


Zakaj so pomembne urejene evidence o gospodarski infrastrukturi?

Samo urejene evidence o gospodarski infrastrukturi:

 • omogočajo dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti gospodarske infrastrukture,
 • so učinkovita podlaga za odločitve na področju gradnje in načrtovanja prostora,
 • omogočajo bolj varno izvajanje posegov v prostor in vplivajo na zmanjšanje števila poškodb na infrastrukturi, ki leži pod zemljo,
 • so temelj za dobro gospodarjenje z omrežjem in objekti gospodarske infrastrukture.

Kaj pomeni evidentiranje gospodarske infrastrukture?

Evidentiranje gospodarske infrastrukture pomeni umestitev podatkov o posamezni gospodarski infrastrukturi v kataster gospodarske infrastrukture in sledenje njenim spremembam skozi čas.


Kaj lahko storimo za vas?

LGB je vaša zanesljiva izbira na področju evidentiranja omrežij in objektov gospodarske infrastrukture v katastrih gospodarske infrastrukture. S širokim naborom geodetskih storitev in visoko strokovnostjo omogočimo lastnikom in upravljavcem celovit in razumljiv pregled nad lastno gospodarsko infrastrukturo.

Obrnite se na nas, kadar potrebujete:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Potrebujete več informacij?

Dogovorite se za sestanek ali navežite stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako evidentirati vašo gospodarsko infrastrukturo.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.