Parcelacija

Kaj je parcelacija?

Parcelacija je delitev ene parcele ali pa združitev več parcel. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Združitev parcel pa je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. Združujemo lahko le parcele, ki ležijo znotraj iste katastrske občine. Tako pri združitvi kot delitvi parcel nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami.


Kdaj parcelacija?

 • kadar želite kupiti, prodati ali menjati le del parcele,
 • kadar dedujete le del parcele ali želite razdeliti zemljišče med dediče,
 • kadar želite združiti več manjših parcel v eno samo,
 • kadar solastniki želijo svojo solastnino razdeliti natančno, kot je določeno s solastninskim deležem,
 • kadar želite objektu dokupiti še del zemljišča,
 • kadar želite ločiti gradbeno parcelo od kmetijskega zemljišča,
 • kadar želite delu parcele dodeliti drugačen pravni status,
 • kadar želite odmero dolžinskega objekta (ceste, železnice, vodotoka itd),
 • kadar to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. zazidalni načrt).

Zakaj parcelacija?

 • da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipoteka...

Kako poteka parcelacija?

Parcelacija pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. ureditev meje, če je potrebno
 3. izdelava elaborata parcelacije
 4. vložitev zahteve za evidentiranje parcelacije pri geodetski upravi
 5. spremljanje reševanja zahteve

Rezultat storitve je elaborat parcelacije.

 Oglejte si podroben opis parcelacije.


Kdo lahko naroči parcelacijo?

Parcelacijo lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki jo delimo, oz. parcel, ki jih združujemo. Prav tako jo lahko naroči državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali drugih subjektov.

Parcelacijo zemljišča pod stavbo lahko zahteva lastnik zemljišča, lastnik oz. solastnik stavbe, lastnik oz. solastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice, pravna ali fizična osebe, ki ima stavbo ali del stavbe v uporabi, ali upravnik stavbe. Parcelacijo za zemljišča pod objekti, ki so grajeno javno dobro, lahko poteka tudi na zahtevo upravljavca javnega dobra.


Kdo so stranke v postopku parcelacije?

Poleg lastnikov parcel v parcelaciji so stranke v postopku parcelacije in v upravnem postopku evidentiranja parcelacije tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje parcel, nastalih s parcelacijo.


Kdaj je parcelacija zaključena?

Postopek parcelacije je pravno-formalno zaključen z dokončno upravno odločbo o evidentiranju parcelacije, ki jo izda geodetska uprava in vpiše meje novih parcel, nastalih s parcelacijo, v zemljiški kataster kot urejene meje.


Želite naročiti parcelacijo?

Parcelacijo lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za parcelacijo potrebujemo številko parcele, ki jo delimo, oz. številke vseh parcel, ki jih združujemo, in ime katastrske občine, v kateri ležijo parcele.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili glede parcelacije vaših parcel.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga