Sprememba podatkov v katastru stavb

Kaj je sprememba podatkov v katastru stavb?

Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:

 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
 • sprememba lege, oblike ali površine,
 • sprememba dejanske rabe,
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
 • vpis novega dela stavbe,
 • izbris stavbe ali dela stavbe.

Pogoj za vpis sprememb podatkov v katastru stavb je, da so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in da so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.


Kdaj spremeniti podatke v katastru stavb?

 • kadar pride do preoštevilčenja stavb,
 • po združitvi ali delitvi stavb,
 • če ste na stavbi izvedli poseg, ki je spremenil tloris, višino ali število etaž stavbe oz. dela stavbe (npr. če ste prizidali nov prizidek, če ste stavbo ali del stavbe porušili, če ste stavbo dvignili...),
 • kadar delite ali združujete stavnovanja v večstanovanjski stavbi,
 • kadar želite kupti del skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi.

Zakaj spremeniti podatke v katastru stavb?

 • da boste lahko vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo,
 • da boste lahko uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi,
 • da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit...

Kako poteka sprememba podatkov v katastru stavb?

Sprememba podatkov v katastru stavb pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. določitev zemljišča pod stavbo, če je potrebno
 3. izmera spremenjenih delov stavbe
 4. izdelava elaborata spremembe podatkov katastra stavb
 5. vložitev zahteve za evidentiranje spremembe podatkov v katastru stavb pri geodetski upravi
 6. vložitev zahteve za ukinitev hišne številke, če je potrebno
 7. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za spremembo podatkov v katastru stavb so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat spremembe podatkov katastra stavb.

Oglejte si podroben opis spremembe podatkov v katastru stavb.


Kdo lahko naroči spremembo podatkov v katastru stavb?

Spremembo podatkov v katastru stavb lahko naroči lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe. Zahtevo za spremembo podatkov v katastru stavb mora vložiti najpozneje v 30 dneh po izvedenih spremembah.

Postopek izbrisa stavbe ali dela stavbe se uvede na zahtevo lastnika parcele, na kateri je stala stavba, lastnika stavbe ali dela stavbe, državnega organa, lokalne skupnosti ali po uradni dolžnosti.

Če geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe, za katere bi lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe moral vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb, pa tega ni storil, pozove lastnika stavbe ali dela stavbe, imetnika stavbne pravice ali upravnika stavbe, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava vloži prijavo prekrškovnemu organu.


Kdo so stranke v postopku spremembe podatkov v katastru stavb?

Stranke v postopku spremembe podatkov v katastru stavb so lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe.


Kdaj je sprememba podatkov v katastru stavb zaključena?

Sprememba podatkov v katastru stavb je pravno-formalno zaključena z upravno odločbo o vpisu spremembe podatkov v katastru stavb, ki jo izda geodetska uprava in vpiše spremenjene podatke v kataster stavb. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.


Želite naročiti spremembo podatkov v katastru stavb?

Spremembo podatkov v katastru stavb lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za spremembo podatkov v katastru stavb potrebujemo zemljiškoknjižni izpisek, številko dela stavbe in številko stanovanja oz. poslovnega prostora.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako doseči spremembo podatkov v katastru stavb.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga