Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je podlaga za obdavčitev in je do konca septembra v javni obravnavi, prinaša nove možnosti za lastnike, da vplivajo na posplošeno tržno vrednost svoje nepremičnine. Med drugim uvaja možnost ugotavljanja posebnih okoliščin.

Po novem bo lahko lastnik na ceno svoje nepremičnine vplival v več fazah. Najprej v fazi oblikovanja modelov vrednotenja, s katerimi se bo izračunavala posplošena tržna vrednost nepremičnine, potem pa še v fazi pripisa posplošene vrednosti posamezni nepremičnini. Še pred tem - z ureditvijo podatkov v uradnih evidencah.

1. Pripombe k modelom vrednotenja

Posplošena tržna vrednost nepremičnine se bo izračunala na podlagi modelov vrednotenja in podatkov o nepremičninah, ki so v različnih evidencah. Sestavni del modelov vrednotenja bodo vrednostne cone in vrednostne ravni. Te bo Geodetska uprava usklajevala z občinami. Občina bo predlog modela vrednotenja javno razgrnila za najmanj 30 dni. Lastniki nepremičnin kot tudi vsi preostali zainteresirani bodo imeli 45 dni časa, da bodo občini poslali pripombe k predlogu. Občina bo potem pripombe posredovala Geodetski upravi.

Po usklajevanju bo vlada model vrednotenja sprejela z uredbo. Sledila bo faza pripisa posplošene tržne vrednosti vsaki posamezni nepremičnini. Ob vsaki določitvi modelov vrednotenja bo Geodetska uprava lastnikom nepremičnin izdala potrdilo o pripisu vrednosti, ki pa bo zgolj informativne narave. Hkrati s potrdilom bo lastnik dobil informacijo o stanju podatkov v evidencah.

Lastniki nepremičnin bodo imeli dve možnosti, da vplivajo na posplošeno tržno vrednot svoje nepremičnine. Predvsem morate poskrbeti, da so v uradnih evidencah o nepremičnini vpisani pravilni podatki. Če se kljub pravilnim podatkom v uradnih evidencah s posplošeno tržno vrednostjo ne boste strinjali, boste lahko začeli postopek ugotavljanja posebnih okoliščin.


2. Uredite podatke o svojih nepremičninah

Podatki o vaši nepremičnini morajo biti pravilno evidentirani v registru nepremičnin. V registru nepremičnin so prevzeti podatki iz zemljiškega katastra, katastra stavb in iz zemljiške knjige, za nepremičnine, ki pa niso evidentirane v katastrih, pa so bili podatki zbrani s popisom nepremičnin in s podatki, ki so jih posredovali lastniki, ali so bili evidentirani v okviru geodetskih storitev.

Pomembno je, da podatki o vaši nepremičnini v uradnih državnih evidencah res ustrezajo dejanskemu stanju.


3. Uveljavite posebne okoliščine

Če se kljub temu, da bodo podatki v vseh uradnih evidencah urejeni, ne boste strinjali s posplošeno tržno vrednostjo, boste lahko na Geodetsko upravo dali predlog za ugotavljanje posebnih okoliščin. To boste naredili na posebnem obrazcu. Postopek ugotavljanja posebnih okoliščin boste imeli možnost uveljavljati kadarkoli. Ob tem, da se bo vpliv posebnih okoliščin priznal le, če te posplošeno vrednost znižajo ali zvišajo za vsaj 20 odstotkov. V zakonu o množičnem vrednotenju so te posebne okoliščine naštete zelo splošno, denimo nevarnost plazu, čezmeren hrup, velike konstrukcijske napake. A zakon teh posebnih okoliščin ne omejuje, tako da bo mogoče uveljavljati tudi druge.


Kako boste uveljavili posebne okoliščine?

Najpogostejše vrste posebnih okoliščin in vnaprej predvideni vpliv teh okoliščin bo urejal pravilnik. Če bo šlo za uveljavljanje tako določene posebne okoliščine, bo moral lastnik zgolj dokazati njen obstoj.

Če pa bo lastnik uveljavljal posebne okoliščine, ki jih pravilnik ne bo predvideval, ali pa se ne bo strinjal z vplivom, ki ga določa pravilnik, bo moral svoje trditve dokazovati. Dokazoval jih bo lahko z individualno cenitvijo.


Kako vam lahko pomagamo?

Na LGB se lahko obrnete, kadar želite:

  • preveriti pravilnost podatkov o vaši nepremičnini in bomo izvedli primerjavo uradnih evidenc in dejanskega stanja
  • popraviti podatke o vaši nepremičnini v uradnih evidencah
  • stvarnopravno urediti vaše nepremičnine s postopki evidentiranja nepremičnin
  • optimizirati vrednost vaše nepremičnine z optimizacijo podatkov o nepremičnini, ki lahko pomembno vplivajo na posplošeno tržno vrednost nepremičnine kot osnovo za obdavčitev
Vsa obvestila