Evropski prostorski referenčni sistem je vzpostavljen zaradi zagotavljanja povezljivosti in s tem tudi neovirane uporabe podatkov o prostoru na območju celotne EU. Poenotenje vodenja in prikazovanja prostorskih podatkov je Evropska unija predpisala z direktivo INSPIRE, ki je povzela pri­poročila EUREF (European Reference Frame) – podkomisije za referenčne sisteme pri Mednarodni zvezi za geodezijo.

Evropski prostorski referenčni sistem tvorita horizontalni in vertikalni koordinatni sistem.

Horizontalni koordinatni sistem je definiran s pomočjo satelitske tehnologije ali GNSS (globalni navigacijski satelitski sistemi). Na podlagi priporočil Evropskih strokovnih združenj in Združenja evropskih državnih geodetskih uprav je Slovenija vzpostavila nov (državni) horizontalni koordinatni sistem, ki temelji na evropskem horizontalnem koordinatnem sistemu (ETRS89).

Geodetska uprava Republike Slovenije že nekaj let izvaja dejavnosti v zvezi z vzpostavljanjem novega državnega prostorskega koordinatnega sistema. Stari ravninski referenčni koordinatni sistem z oznako D48/GK (geodetski datum 1948, Gauß-Krügerjeva projekcija) temelji na izhodiščih in tehnologiji iz začetka prejšnjega stoletja in ne ustreza današnjim potrebam. Podobno velja tudi za klasično vzpostavljene referenčne koordinatne sisteme drugih evropskih držav. Zato Mednarodna zveza za geodezijo (IAG) že od leta 2003 priporoča vsem evropskim državam uvedbo enotnega evropskega prostorskega referenčnega sistema – ESRS (European Spatial Reference System). Njegova horizontalna sestavina je evropski terestrični referenčni sistem 1989 – ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Novi prostorski koordinatni sistem v Republiki Sloveniji, katerega horizontalna sestavina je skladna z ETRS89, nosi oznako D96/TM (geodetski datum 1996, prečna Mercatorjeva projekcija).

Bistveni razliki med starim in novim sistemom sta v geometrijskih in fizikalnih parametrih, ki opisujejo Zemljo kot planet (geodetski referenčni sistem) ter v pritrditvi teoretično definiranega koordinatnega sistema na Zemljo kot planet (geodetski datum). Referenčna ploskev v starem sistemu je lokalno orientiran Besslov elipsoid 1841, referenčna ploskev v novem sistemu je elipsoid GRS 1980, ki je za razliko od Besslovega geocentričen. Nova kartografska projekcija je enaka dosedanji Gauß-Krügerjevi projekciji (GK), jo pa zaradi uskladitve z evropsko terminologijo in lažjega razlikovanja od starih koordinat imenujemo prečna ali transverzalna Mercatorjeva projekcija (TM).

Geodetska uprava je že izvedla transformacijo (iz D48/GK v D96/TM) večine zbirk prostorskih podatkov, za katere je pristojna, do konca leta 2018 pa bodo vse zbirke tudi v novem koordinatnem sistemu. V določenem obdobju bo Geodetska uprava  zagotavljala uporabnikom svoje zbirke v obeh koordinatnih sistemih, tako novem kot starem.

Geodetska uprava je zagotovila tehnične možnosti za uporabo referenčnega koordinatnega sistema D96/TM vsem uporabnikom na ozemlju Slovenije. Vzpostavila je omrežje stalno delujočih postaj za podporo pri določanju položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov imenovano SIGNAL (SlovenIja-Geodezija-NAvigacija-Lokacija), objavila je seznam veznih točk in zagotovila transformacijske parametre za prehod na novi referenčni koordinatni sistem in zagotovila programsko opremo za izvedbo transformacije prostorskih podatkov.

Za boljše razumevanje je Geodetska uprava v okviru programa projektov eProstor pripravila zgibanko o transformaciji v nov koordinatni sistem.

Vsa obvestila