Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 zaradi neevidentiranja stavb v kataster stavb oziroma zaradi napačnega evidentiranja podatkov v registru nepremičnin uvedla 55 prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 7 odločb o prekršku z izrečeno globo in 36 odločb z izrekom opomina.

V primerjavi s stanjem v preteklih letih je odziv lastnikov parcel, na katerih stavbe stojijo, po uvedbi prekrškovnega postopka, večji in hitrejši. V večini primerov, lastniki parcel ali imetniki stavbne pravice, oziroma upravniki stavbe, že takoj po prejemu obvestila geodetske inšpekcije naročijo pri pooblaščenih geodetskih podjetjih potreben elaborat za evidentiranje stavbe v kataster stavb in evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in zadevo uredijo.

Nadzor nad evidenco katastra stavb in nadzor nad evidenco registra nepremičnin v prvi vrsti opravlja Geodetska uprava RS. Če ugotovi, da lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice, oziroma upravnik stavbe ni vložil zahteve za evidentiranje stavbe ali dela stavbe v kataster stavb oziroma za spremembo podatkov o stavbi ali delu stavbe v določenem roku, poda geodetski inšpekciji predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

Tudi v primeru, ko ugotovi, da vpisani registrski podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju, najprej pozove lastnika ali upravnika, da izpolni vprašalnik s pravilnimi in popolnimi podatki o nepremičnini. Če lastnik ali upravnik stavbe v določenem roku ne pošlje izpolnjenega vprašalnika ali pošlje nepopolno izpolnjen vprašalnik, geodetska uprava geodetski inšpekciji poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

V letu 2018 je tako geodetska inšpekcija obravnavala 55 zadev zaradi neevidentiranja stavb v kataster stavb oziroma zaradi napačnega evidentiranja podatkov v registru nepremičnin in v vseh primerih uvedla prekrškovni postopek.

Vsa obvestila