Državni zbor je sprejel noveli zakonov, s katerima je izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknil z julija letos na marec prihodnje leto. Vlada je zamik predlagala, da se uredijo vsi podatki in uskladijo novi modeli vrednotenja. Po novem je rok za sprejetje novih modelov vrednotenja in izvedbo prvega cikla množičnega vrednotenja po novih pravilih premaknjen z 31. julija 2019 na 31. marec 2020, hkrati se za to obdobje podaljša veljavnost obstoječega sistema.

Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin se je razvil predvsem zaradi potrebe po uvedbi sodobnega davka na nepremičnine, ki bi temeljil na njihovi tržni vrednosti, se je pa že v samem začetku izkazalo, da so rezultati množičnega vrednotenja uporabni za mnoge druge namene. Z novim zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN-1, ki je začel veljati 11. 1. 2018, so bile odpravljene neustavnosti predhodnega zakona in s tem odprta možnost uporabe podatkov o posplošenih vrednostih tudi za davčne namene.

Kdaj bo potekalo novo množično vrednotenje nepremičnin?

Geodetska uprava ga bo izvedla spomladi prihodnje leto. Novi modeli vrednotenja nepremičnin in novi cikel vrednotenja nepremičnin so prestavljeni z 31. julija 2019 na 31. marec 2020.

Kdaj bomo dobili nove posplošene vrednosti nepremičnin?

Prvega aprila 2020.

Zakaj se roki premikajo?

Zaradi potrebnega dodatnega časa za usklajevanje modelov vrednotenja.
Zaradi zamika rokov bo na voljo tudi več časa za upravljavce zbirk podatkov o nepremičninah (ministrstva, občine in drugi), da ti dodatno pregledajo kakovost uradnih evidenc in obravnavajo strokovno-tehnična vprašanja v zvezi z njimi. Vse to bo pripomoglo k večji zanesljivosti podatkov o nepremičninah ob izvedbi pripisa posplošenih vrednosti nepremičnin in pošiljanju potrdil o tem lastnikom nepremičnin.

Kaj lahko lastniki nepremičnin storimo po prejemu posplošene vrednosti?

Z oceno se lahko strinjamo in ničesar ne storimo.
Lahko pa lastniki nepremičnin takrat začnemo postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin za posamezno nepremičnino. To pomeni, da bomo lahko lastniki ugovarjali posplošeni vrednosti nepremičnine z dokazovanjem posebnih okoliščin. Posebne okoliščine so take, ki so lastne posamezni oziroma omejenemu naboru nepremičnin v določeni vrednostni coni in so take narave, da jih model vrednotenja ne vključuje oziroma jih ne vključuje v zadostni meri v izračun vrednosti nepremičnine. Denimo kakšne posebne poškodbe, grožnja zemeljskega plazu, udora, izjemno senčna lega ...

Bomo lastniki nepremičnin dobili informacije o poskusnem vrednotenju, da bomo lahko že prej ukrepali?

Geodetska uprava bo predvidoma septembra 2019 izvedla poskusno vrednotenje po novem sistemu. Lastniki bodo lahko prek spleta preverili, kakšna je vrednost njihove nepremičnine z dne 1. januarja 2019, in oddali pripombo na modele, ki bodo uporabljeni za njihovo občino. Občine bodo pripombe lastnikov zbrale, se do njih opredelile in jih posredovale Geodetski upravi v obdelavo. Geodetska uprava bo pripombe pregledala in morebiti prilagodila modele- nato pa predlagala vladi, da popravljene modele sprejme do marca 2020.

Kako moramo že sami urediti evidence?

Geodetska uprava je že konec minulega leta pozivala k ureditvi evidenc o nepremičninah. Tako bo tudi pri množičnem vrednotenju manj težav.
Kako uredimo podatke o svojih nepremičninah? Preberite več o tem.

Podlaga čemu bodo vrednosti nepremičnin?

Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji je nadgrajen tako, da se lahko pripisane vrednosti nepremičnin uporabijo tudi za davčne namene: npr. za bodoči davek na nepremičnine, davek na dobiček ob prodaji nepremičnine in davek na promet nepremičnin. Uporablja se tudi za določanje premoženja, npr. pri dodeljevanju socialnih transferjev.

Kako vam lahko pomagamo?

LGB je vaša zanesljiva izbira na področju celovitega urejanja podatkov o vaših nepremičninah.
Preberite več o tem.

Vsa obvestila