• 216 haobmočje aerofotografiranja
  • 4.000aerofotografij
  • 2.7 cm/pxločljivost aerofotografij

Lokacija

Trasa ceste Kompolje – Pri Cerkvi-Struge

Ime projekta

Aerofotografiranje in izdelava ortofoto načrta ceste Kompolje – Pri Cerkvi-Struge

Naročnik

Direkcija RS za infrastrukturo

Leto izvedbe

2018

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je za namen ureditve državne ceste Kompolje – Pri Cerkvi-Struge na podlagi javnega razpisa zaupala podjetju LGB izdelavo geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije.

Pri tem projektu je bilo naročniku DRSI zelo pomembno, da so v zemljiškokatastrskem prikazu, ki je ena od grafičnih vsebin geodetskega načrta, meje zemljiških parcel prikazane s tako natančnostjo, da je bilo možno nedvoumno in zanesljivo ugotoviti, v katere zemljiške parcele bo posegla nova ureditev ceste. Vse to je potrebno, ker je moral investitor pridobiti pravice za poseg v ta zemljišča (nadomestila za uporabo, odkupi, služnosti itd.). V ta namen je LGB poleg svoje klasične terenske izmere hčerinskemu podjetju Geavis naročil širše aerofotografiranje trase ceste.

Z brezpilotnim letalnikom smo aerofotografirali območje cestne trase v dolžini 7 km in površini 216 ha in pridobili cca. 4000 aerofotografij ločljivosti 2.7 cm/px ter s tem za LGB-jeve strokovnjake za kataster pridobili pomembne dodatne podatke o mejah zemljiških parcel v naravi. S pomočjo teh prostorskih podatkov so geodeti iz LGB lažje izvedli postopke izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra. Zemljiškokatastrski prikaz je zato lego parcelnih mej prikazal bolj točno, kar projektantom omogoča bolj zanesljivo načrtovanje posegov v prostor, naročniku DRSI pa lažji promet z nepremičninami, saj so se zmanjšale napake pri odkupih in posegih na tuja zemljišča.

Za georeferenciranje rastrskih aerofotografij smo uporabili 36 oslonilnih točk, katerih koordinate smo pridobili z GNSS-izmero. Aerofotografije smo s postopki georeferenciranja pravilno orientirali in jih umestili v državni prostorski koordinatni sistem. Stereopare aerofotografij smo obdelali s fotogrametričnimi postopki slikovnega ujemanja, izdelali oblak 3D točk (point cloud) in zatem še digitalni model površja (DMP) kot rastrski in metričen 3D model površja opazovanega območja. Vse to smo uporabili za izdelavo ravninskega ortofoto načrta, boljše kakovosti in višje ločljivosti od starih materialov. Stari ortofoto načrt iz leta 2014 ima namreč 25 cm, medtem ko ima novi ortofoto ločljivost 3 cm/px.

Pridobljeni ortofoto načrt je bil dobra osnova za izdelavo geodetskega načrta, za katerega je LGB poleg cestnega telesa moral izmeriti tudi naravne in grajene objekte v določeni oddaljenosti od roba cestnega telesa. Poleg tega je bil ortofoto načrt dobre ločljivosti koristen vizualni pripomoček pri razgrnitvi prostorskih načrtov za javnost, saj je podal bolj nazorno predstavo o spremembah v prostoru, kot bi to omogočali običajni vektorski načrti. Projektanti so pridobili kvalitetne informacije o terenu, ki jim bodo pomagali pri načrtovanju in optimiranju sprememb trase nove ceste.