• 305 hapovršina občine, vključena v projekt
  • 1.897parcel z izboljšanimi lokacijskimi podatki
  • ± 0.46 mstandardni odklon položaja novih zemljiškokatastrskih točk

Lokacija

Naselje Log pri Brezovici

Ime projekta

Izboljšava lokacijskih podatkov zemljiškega katastra

Naročnik

Občina Log-Dragomer

Leto izvedbe

2015

Pripravo in uveljavljanje občinskih in državnih prostorskih načrtov, ukrepov kmetijske politike, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanje z objekti prometne in komunalne infrastrukture otežuje slaba natančnost lokacijskih podatkov zemljiškega katastra. S to težavo se je soočila tudi občina Log – Dragomer, ki se je s sodelovanjem z LGB odločila za izboljšave, in sicer za območje naselja Log.

Na urbanem območju naselja Log je bilo treba na osnovi analize zemljiškokatastrskih podatkov, terenske izmere in obdelave zbirke listin transformirati zemljiškokatastrski prikaz v državni horizontalni koordinatni sistem D48/GK, izdelati geodetski načrt z zemljiškokatastrsko vsebino in pripraviti elaborat za evidentiranje izboljšave lokacijskih podatkov v zemljiški kataster.

Zaradi načina izdelave in vzdrževanja katastrskih načrtov so se po transformaciji v državni horizontalni koordinatni sistem D48/GK pojavila večja odstopanja med zemljiškokatastrskim prikazom in stanjem v naravi.

V sodelovanju z Oddelkom za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo smo razvili metodologijo izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra, po katerem izračunamo lege novih zemljiškokatastrskih točk s homogenizacijo podatkov z membransko metodo. Z uporabo te metode je bilo mogoče zelo učinkovito izboljšati položajno natančnost zemljiškokatastrskega prikaza še zlasti na urbanih območjih, kjer lahko dosežemo standardni odklon položaja novih zemljiškokatastrskih točk celo ±0.5 m.

Vhodni podatki za izboljšavo lokacijskih podatkov zemljiškega katastra so bile zemljiškokatastrske točke iz baze zemljiškega katastra, na terenu izmerjeni mejniki, preračuni tahimetrij postopkov iz zbirke listin in geometrijski pogoji.

Natančnost izmere položaja točk smo pri projektu v Občini Log – Dragomer s strokovnim pristopom uspeli izboljšati iz ±5 m na le ±0.46 m.

Občutna razlika v natančnosti izmer potrjuje, da je kakovost podatkov bistveno boljša od kakovosti ortofota, kar je bil temeljni cilj naročnika. Izboljšani lokacijski podatki zemljiškega katastra tako omogočajo lokalni skupnosti boljše razumevanje lastninsko-pravnih razmerij v prostoru in lažje načrtovanje posegov v prostor.