1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove zahteve, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Pridobitev podatkov

Viri podatkov za izdelavo geodetskega načrta so geodetska izmera, zbirke prostorskih podatkov (zemljiškokatastrski podatki, podatki o gospodarski javni infrastrukturi) in drugi viri.

Če so podatki različnih vsebin položajno neusklajeni, na geodetskem načrtu podatke uskladimo. Če podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

3. Izdelava geodetskega načrta in certifikata

Geodetski načrt za pripravo prostorskega načrta izdelamo za območje bodoče prostorske ureditve. Izdelan mora biti z natančnostjo, ki ustreza najmanj merilu 1: 5 000, lahko pa tudi v drugem merilu, če tako določa program priprave prostorskega načrta.

Certifikat geodetskega načrta mora biti priložen grafičnemu prikazu geodetskega načrta. Certifikat potrdi pooblaščeni inženir geodetske stroke s podpisom in žigom.

Geodetski načrti za pripravo državnih in občinskih prostorskih načrtov