Geodetski načrt predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov in projektne ter tehnične dokumentacije, ki je potrebna za posege v prostor. Kakovostno izdelan geodetski načrt je namreč osnovni predpogoj za kakovostno planiranje in načrtovanje posegov v prostor.

Na geodetskem načrtu v pomanjšanem merilu in po kartografskih pravilih prikažemo zemeljsko površje in strukture nad in pod njim, podatke iz uradnih evidenc in druge podatke, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega (obstoječega) stanja terena, kjer so usklajeni neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov.

Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje. Izdelan mora biti v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu, ki določa njegovo vsebino, način izdelave in uporabo.

Vrste geodetskih načrtov

Geodetske načrte izdelamo za različne namene in pri tem ločimo:

  • geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
  • geodetske načrte novega stanja zemljišča
  • geodetske načrte za pripravo državnega prostorskega načrta in občinskega podrobnega prostorskega načrta

Kakšne podatke vsebuje geodetski načrt?

Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in certifikat. Vsebina grafičnega prikaza je odvisna od vrste geodetskega načrta. Na grafičnem prikazu so podatki o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih …), zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, mejah zemljiških parcel, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.

O vsebini, podrobnostih in natančnosti se dogovorita naročnik in geodetsko podjetje. Lahko prikažemo še dodatne vsebine, npr. višine slemen hiš, nakloni streh, globine jaškov gospodarske infrastrukture, prikaz posameznih dreves …

V certifikatu geodetskega načrta opišemo kakovost podatkov, ki so vključeni v grafični prikaz, in pogoje uporabe geodetskega načrta. Certifikat pomeni garancijo geodetskega podjetja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s predpisi in zahtevami naročnika.

Zakaj je pomemben kakovostno izdelan geodetski načrt?

Geodetski načrt je posnetek dejanskega stanja terena. Kakovostno izdelan geodetski načrt da arhitektom, projektantom in prostorskim načrtovalcem pomembne podatke za njihovo delo.

Geodetski načrt je del projektne dokumentacije. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze. To pomeni, da morata biti v projektni dokumentaciji vložena potrjena grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo.

Topografija in kartografija

Rezultati geodetskih izmer, kot tudi druge informacije, ki se nanašajo na Zemljino površje in prostor, morajo biti razumljivi in dostopni za različne namene naših naročnikov. Zato izdelujemo topografske načrte in tematske karte.

Pri izdelavi kart uporabljamo aktualne geodetske podatke, satelitske posnetke, aeroposnetke, fotografije, podatki terenskih meritev in opazovanj, karte, registri zemljepisnih imen, statistični podatke in druga splošna in tematska gradiva.

Klasične karte danes vse bolj nadomeščamo z digitalnimi podatkovnimi bazami, ki se uporabljajo kot “karte” v prostorskih informacijskih sistemih.

Kaj lahko storimo za vas?

Obrnite se na nas, kadar potrebujete: