• 5sočasnih geodetskih ekip na terenu
 • 99geodetskih načrtov za projektno dokumentacijo, od teh 94 izdelanih v le 2 mesecih
 • 99geodetskih načrtov novega stanja
 • 99elaboratov projekta izvedenih del za cestne ograje
 • > 16 kmizmerjenih novih cestnih varnostnih ograj
 • > 62 kmnovih infrastrukturnih vodov, izmerjenih in evidentiranih

Lokacija

Omrežje avtocest in hitrih cest Republike Slovenije

Ime projekta

Geodetska dela pri postavitvi cestnih portalov za elektronsko cestninjenje

Naročnik

GVO d.o.o.

Leto izvedbe

2016 - 2018

Aprila 2018 je družba DARS uvedla elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku za težka vozila. Celotno omrežje slovenskih avtocest in hitrih cest v skupni razdalji 618 km je razdeljeno na 126 cestninskih odsekov. Na vsakem odseku je nad cesto cestninski portal, skozi katerega pelje vozilo in ga z brezžično komunikacijo zaznajo antene na portalu, kar je osnova za obračun cestnine za prevoženi odsek.

Izgradnjo infrastrukture na terenu je pri tem projektu prevzelo podjetje GVO. Treba je bilo umestiti portale v naravo, izdelati različne projekte za vsak posamezen portal, izvesti gradbena dela, postaviti kovinske konstrukcije in na njih namestiti opremo. GVO je glavnino geodetskih del, ki so bila potrebna pri tem inženirskem in infrastrukturnem projektu, zaupal LGB-ju.

Naša geodetska dela so potekala na ljubljanski obvoznici ter na štajerskem in primorskem avtocestnem kraku. Za 99 portalov smo izvedli celovit sklop storitev, in sicer:

 • evidentiranje lokacije portalov
 • izdelava geodetskih podlag za projektiranje, in sicer geodetskih načrtov za pripravo projektne dokumentacije in karakterističnih prečnih profilov portalov
 • zakoličenje obstoječih elektro in optično-telekomunikacijskih vodov pred postavitvijo zaščitnih ograj
 • geodetski posnetek izvedenih sidrnih vijakov za namen kontrole pred montažo konstrukcije portalov
 • geodetska izmera izvedenega stanja, in sicer izdelava geodetskih načrtov novega stanja
 • ažuriranje podatkov o izvedeni infrastrukturi (elektro in optično-telekomunikacijski) v prostorskem informacijskem sistemu družbe DARS
 • vpis izvedene infrastrukture v zbirni kataster GJI, ki ga vodi GURS

Projekt so zaznavale zahtevne okoliščine in pogoji, kot npr. izredno kratki časovni roki, slabo vreme, nevarna izpostavljenost prometu pri delu na sredinskem delu avtoceste itd. A z dobro organiziranostjo naših izkušenih geodetskih ekip in tekočo komunikacijo z naročnikom smo vzajemno reševali nastale izzive, dosegli kakovostne rezultate in veliko zadovoljstvo naročnika.