Vsak poseg v prostor se začne s projektom, katerega podlaga je geodetski načrt. Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in zato osnova za izdelavo projektne dokumentacije za graditev objekta. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano projektno dokumentacijo. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze.

Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije vsebuje najmanj podatke o:

 • reliefu
 • vodah
 • stavbah
 • gradbenih inženirskih objektih
 • geodetskih točkah
 • rabi zemljišč
 • rastlinstvu
 • podatke o zemljiških parcelah

Kdaj je potreben geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije

 • pred gradnjo vseh objektov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje
 • pred gradnjo manj zahtevnih, pomožnih ali začasnih objektov za njihovo ustrezno umestitev v prostor

Zakaj je potreben geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije

 • ker je obvezna sestavina projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • ker je priporočljiv, kadar se načrtujejo manj zahtevni, pomožni ali začasni objekti

Kako poteka izdelava geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije

Izdelava geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. pridobitev podatkov
 3. izdelava geodetskega načrta in certifikata

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči izdelavo geodetskega načrta

Izdelavo geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije naroči investitor ali projektant objekta.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za izdelavo geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije potrebujemo:

 • informacijo o vrsti načrtovane gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, dozidava …)
 • podatke o morebitnih internih komunalnih vodih na parceli
 • ali bo novi objekt imel vplivno območje v radiju večjem od 25m od predvidene gradnje
 • ali je potrebno evidentirati topografske vsebine, ki niso standardni del geodetskega načrta (npr. določitev položaja dreves in njihova višina, določitev globin jaškov, določitev globin vtokov in iztokov v jaških …)
Geodetski načrti in karte