1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove zahteve, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Pridobitev podatkov

Viri podatkov za izdelavo geodetskega načrta so geodetska izmera, zbirke prostorskih podatkov (zemljiškokatastrski podatki, podatki o gospodarski javni infrastrukturi) in drugi viri.

Če so podatki različnih vsebin položajno neusklajeni, na geodetskem načrtu podatke uskladimo. Če podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

3. Izdelava geodetskega načrta in certifikata

Geodetski načrt za projektno dokumentacijo izdelamo za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev objekta v prostor.

Merilo, v katerem je izdelan geodetski načrt, je odvisno od vrste objekta. Geodetske načrte za stavbe izdelamo z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 1 000, za gradbene inženirske objekte pa z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 5 000. Natančnost in podrobnost podatkov je pogojena z namenom uporabe in merilom geodetskega načrta.

Certifikat geodetskega načrta mora biti priložen vsakemu grafičnemu prikazu geodetskega načrta. Certifikat potrdi pooblaščeni inženir geodetske stroke s podpisom in žigom.

Geodetski načrti za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta