• 10 hapovršine gradbišča
  • 32.800 m2izmerjenih asfaltnih površin
  • > 15.000zakoličenih točk
  • 4.000opravljenih ur geodetskih del
  • > 18.800 mizmerjenih in evidentiranih infrastrukturnih vodov

Lokacija

Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, Ljubljana

Ime projekta

Celostna geodetska podpora v vseh fazah gradnje ljubljanskega regijskega centra za ravnanje z odpadki

Naročnik

STRABAG d.o.o.

Leto izvedbe

2009 - 2018

LGB je s svojimi geodetskimi storitvami sodeloval v vseh fazah izgradnje Ljubljanskega regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana), ki je največji kohezijski in okoljski projekt v Sloveniji. Danes je v RCERO vključenih več kot 50 občin in skrbi za odpadke tretjine Slovenije.

Naše sodelovanje sega na sam začetek tega obsežnega projekta, in sicer še v čas gradnje čistilne naprave za izcedne vode in odlagalnih polj leta 2009. Najzahtevnejši del projekta pa se je odvijal v obdobju od 2012 do 2015 z gradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov.

V skoraj desetletnem obdobju sodelovanja smo izvedli celovit spekter geodetskih del – od storitev inženirske geodezije do evidentiranja nepremičnin v zemljiškem katastru, katastru stavb in katastru gospodarske javne infrastrukture.

V fazi priprave na gradnjo smo z geodetskimi načrti za projektno dokumentacijo in drugimi podlagami za projektiranje zagotovili temelje za načrtovanje posegov v prostor.

V fazi gradnje smo izvedli zakoličenja karakterističnih točk bodočih objektov, kontrolne meritve, merjenja izkopanega zemeljskega materiala, evidentirali komunalne vode in sproti obnavljali podatkovne sloje prostorskega informacijskega sistema javnega podjetja Snaga, ki je upravljalec centra RCERO. Pri zahtevni in kompleksni gradnji centra RCERO je bil potrebna tudi neprestana geodetska spremljava gradnje, s katero smo zagotavljali skladnost izvedenih gradbenih del s projektno dokumentacijo. Poleg tega smo s stalnim geomonitoringom spremljali položaj grajenih in naravnih objektov, saj bi vsaka sprememba položaja, nastala iz različnih možnih vzrokov, lahko povzročila poškodbe in deformacije na objektih in v okolju.

Po končani gradnji centra RCERO se naše delo še ni zaključilo. Izvedli smo meritve dejanskega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in za pridobitev uporabnega dovoljenja ter evidentirali novogradnjo in druge spremembe v prostoru v uradnih prostorskih evidencah, t.j. v zemljiškem katastru, katastru stavb in v katastru gospodarske javne infrastrukture.