Označitev meje je geodetska storitev, s katero urejeno mejo označimo v naravi z mejnimi znamenji ali mejniki.

Kdaj označiti mejo

Mejo je potrebno označiti:

  • kadar želite v naravi označiti potek meje parcele
  • kadar menite, da obstoječi mejniki niso postavljeni s podatki v zemljiškem katastru
  • kadar ne veste, kje se v naravi nahajajo mejna znamenja
  • če so bila mejna znamenja odstranjena ali uničena

Zakaj označiti mejo

Označiti mejo je treba, da boste lahko:

  • dokazovali svoje lastništvo
  • imeli čiste odnose s sosedi

Kako poteka označitev meje

Mejo parcele v naravi označimo tako, da lego zemljiškokatastrskih točk označimo z mejniki.

Če pri označitvi meje parcele ugotovimo, da v naravi že obstajajo mejniki, vendar niso postavljeni na pravem mestu, o tem obvestimo lastnike parcel in jim postavimo rok, v katerem naj te mejnike odstranijo. Označitev meje lahko izvedemo le, če lastniki parcel poskrbijo za odstranitev teh mejnikov.

Označitev meje je lahko samostojna geodetska storitev. Izvedemo jo na podlagi podatkov zemljiškega katastra in o času izvedbe obvestimo lastnika parcele in lastnike sosednjih parcel.

Lahko pa je označitev meje del storitve ureditev meje parcele, ko storitev opravimo takoj po mejni obravnavi, če tako zahteva lastnik parcele in če lastniki sosednjih parcel soglašajo s predlagano mejo. Po mejni obravnavi lahko mejo označimo le, če so na mejni obravnavi prisotne vse stranke in se vse strinjajo tako s predlagano mejo kot tudi z označitvijo meje. Lahko pa mejo označimo tudi kasneje – kadarkoli po izdaji oz. pravnomočnosti odločbe o evidentiranju urejene meje. Po izdaji te odločbe lahko naročnik naroči označitev meje z mejniki v naravi, mejo označimo na podlagi izdane in pravnomočne odločbe, pri tem pa mejaše samo obvestimo o označitvi meje.

Kdo lahko naroči označitev meje

Označitev meje lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, katere mejo označujemo. Prav tako jo lahko naroči državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali drugih subjektov.

Kdo so stranke v postopku označitve meje

Poleg lastnikov parcele, katere mejo označujemo, so stranke v postopku označitve meje tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, ki jo označujemo.

Kdaj je označitev meje zaključena

Označitev meje v naravi je zaključena s tehničnim poročilom, ki ga pošljemo lastniku parcele, katere meja je bila označena, lastnikom sosednjih parcel in geodetski upravi.

Če je označitev meje del  ureditev meje parcele, pa je vsebina tehničnega poročila vključena v elaboratu ureditve meje.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za označitev meje potrebujemo številko parcele, katere mejo označujemo, in ime katastrske občine, v kateri leži ta parcela.

Zemljiški kataster