Komasacija je storitev, pri kateri zemljišča na določenem območju zložimo in ponovno razdelimo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Lastniki zemljišč pri komasaciji pridobijo bolj enoten kompleks parcel, pri čemer se velikost ter vrednost parcel ohranita.

Pri komasaciji nastanejo nove samostojne parcele in meje obstoječih parcel se spremenijo.

Pogoji za komasacijo so:

 • meja oboda komasacijskega območja mora biti urejena
 • če gre za komasacijo kmetijskih zemljišč, je potrebno soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja
 • če gre za komasacijo stavbnih zemljišč, je potrebno soglasje lastnikov stavbnih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja

LGB izvaja tako pogodbene kot tudi upravne komasacije.

Kdaj komasacija

Komasacija je potrebna, kadar:

 • želite združiti razdrobljeno lastništvo, ki je nastalo z dedovanjem, prodajami, parcelacijami itd.
 • želite pridobiti večje parcele
 • vas razdrobljene parcele ovirajo pri uporabi nepremičnine: želite lažje obdelovati zemljišče, lažje dostopati do svoje parcele ipd.
 • to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. lokacijski načrt)
 • želite izpeljati večji poseg v prostor (npr. cesta, železnica ipd.), kar bo povzročilo velike spremembe v prostoru in s tem poslabšalo možnosti uporabe nepremičnin in urejanja prostora

Zakaj komasacija

Komasacijo je treba izvesti:

 • da boste lahko svojo nepremičnino lažje in bolj gospodarno uporabljali
 • za bolj ekonomično izrabo prostora in lažje načrtovanje poselitve
 • za lažjo izgradnjo gospodarske in javne infrastrukture
 • za povečanje tržne vrednosti nepremičnin in lažje sklepanje pravnih poslov, kot je prodaja, nakup, oddaja ipd.

Kako poteka komasacija

Komasacija pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. ureditev meje na obodu komasacijskega območja
 3. identifikacija obstoječega stanja
 4. priprava idejne zasnove ureditve komasacijskega območja
 5. načrtovanje nove razdelitve zemljišč
 6. vzpostavitev nove razdelitve zemljišč
 7. izdelava elaborata komasacije
 8. vložitev zahteve za evidentiranje komasacije pri geodetski upravi
 9. spremljanje reševanja zahteve

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči komasacijo

Pogodbeno komasacijo lahko naroči katerikoli podpisnik pogodbe o komasaciji.

Upravno komasacijo lahko naroči pristojni državni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti.

Kdo so stranke v postopku komasacije

Stranke v postopku komasacije so vsi lastniki zemljišč, ki se nahajajo v komasacijskem območju.

Kdaj je komasacija zaključena

Komasacija je pravno-formalno zaključena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju komasacije, ki jo izda geodetska uprava in vpiše meje novih parcel, nastalih s komasacijo, v zemljiški kataster kot urejene meje. Geodetska uprava izda odločbo po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo na novih parcelah.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Podlaga za komasacijo je dokončno komasacijsko dovoljenje ali drugi dokončni akt, na podlagi katerega je dovoljena komasacija, ali potrdila o tem, da komasacijsko dovoljenje za predvideno komasacijo ni potrebno. Komasacijsko dovoljenje ali drug akt, na podlagi katerega je komasacija dovoljena, mora vsebovati načrt komasacije oziroma natančen opis predvidene komasacije, ki omogoča njeno izvedbo v naravi, ali navedbo, da komasacija na tem območju ni omejena s predpisi. Komasacijsko dovoljenje oz. potrdilo, da dovoljenje ni potrebno, izda pristojna občina.

Zemljiški kataster