Izravnava meje je geodetska storitev, pri katerem spremenimo potek urejenega dela meje med dvema ali več parcelami. Pri tem se sme površina manjše parcele, ki je udeležena v izravnavi, spremeniti za največ 5%, vendar ne več kot za 500 m2.

Pogoji za izravnavo meje so:

 • soglasje lastnikov obeh parcel, katerih mejo želimo izravnati
 • del meje parcele, ki ga želimo izravnati izravnali, mora biti predhodno urejen

Kdaj izravnati mejo

Mejo je potrebno izravnati, kadar:

 • vas potek meje ovira pri uporabi nepremičnine, npr. želite lažje obdelovati zemljišče, lažje dostopati do svoje parcele, lažje postaviti ograjo itd.
 • želite popraviti nepravilne oblike meje parcele
 • želite menjati dele sosednjih parcel tako, da se površina nobene od parcel bistveno ne spremeni

Zakaj izravnati mejo

Mejo je treba izravnati:

 • da boste lahko svojo nepremičnino lažje in bolj gospodarno uporabljali
 • za bolj ekonomično izrabo prostora

Kako poteka izravnava meje

Izravnava meje pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. ureditev meje, če je potrebno
 3. izdelava elaborata izravnave meje
 4. vložitev zahteve za evidentiranje izravnanega dela meje pri geodetski upravi
 5. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za izravnavo meje so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat izravnave meje. Sestavni del tega elaborata so tudi izjave lastnikov o soglasju k izravnanemu delu meje.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči izravnavo meje

Izravnavo meje lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, katere mejo želimo izravnati. Prav tako jo lahko naroči državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali drugih subjektov.

Kdo so stranke v postopku izravnave meje

Poleg lastnikov parcele, katere mejo želimo izravnati, so stranke v postopku izravnave meje in v upravnem postopku evidentiranja izravnanega dela meje tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, ki se izravnava v postopku izravnave meje.

Kdaj je izravnava meje zaključena

Meja parcele je pravno-formalno izravnana z dokončno upravno odločbo o evidentiranju izravnanega dela meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše ta del meje v zemljiški kataster kot urejeno mejo ter evidentira spremembo površine.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za izravnavo meje potrebujemo številke tistih parcel, katerih meje izravnavamo, in ime katastrske občine, v kateri ležijo te parcele.

Zemljiški kataster