Nova izmera je storitev ureditve mej parcel na območju, kjer so ugotovljena odstopanja podatkov zemljiškega katastra od stanja v naravi in je potrebna prilagoditev podatkov zemljiškega katastra s situacijo v naravi.

Pogoji za novo izmero so:

 • območje nove izmere zajema najmanj deset parcel ali je večje od treh hektarov
 • za najmanj polovico parcel na območju nove izmere se mora soglasno ugotoviti vsaj del meje parcele

Kdaj nova izmera

Nova izmera je potrebna, kadar:

 • je dejansko stanje v naravi neusklajeno z uradnimi evidencami
 • želite urediti mejo večjemu številu parcel hkrati
 • želite izpeljati večji poseg v prostor in je potrebno urejeno lastništvo parcel

Zakaj nova izmera

Novo izmero je treba izvesti, da boste:

 • lažje načrtovali in gospodarili s prostorom
 • lahko dokazovali svoje lastništvo
 • lahko z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipoteka itd.

Kako poteka nova izmera

Nova izmera pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. priprava na mejno obravnavo
 3. mejna obravnava
 4. izdelava elaborata nove izmere
 5. vložitev zahteve za evidentiranje nove izmere pri geodetski upravi
 6. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za novo izmero so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat nove izmere na osnovi zaključene mejne obravnave.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči novo izmero

Novo izmero lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcel v novi izmeri. Prav tako jo lahko naroči državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali drugih subjektov.

Kdo so stranke v postopku nove izmere

Poleg lastnikov parcel v novi izmeri, so stranke v postopku nove izmere in v upravnem postopku evidentiranja nove izmere tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje parcel v novi izmeri.

Kdaj je nova izmera zaključena

Nova izmera je pravno-formalno zaključena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju izravnanega dela meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše urejene meje parcel v zemljiški kataster ter evidentira spremembe površin.

Geodetska uprava evidentira samo meje, o katerih poteku lastniki soglašajo, in za katere se predlagana meja ne razlikuje od tiste po podatkih zemljiškega katastra.

Zemljiški kataster