Parcelacija je delitev ene parcele ali pa združitev več parcel. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Združitev parcel pa je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. Združujemo lahko le parcele, ki ležijo znotraj iste katastrske občine. Tako pri združitvi kot delitvi parcel nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami.

Kdaj parcelacija

Parcelacija je potrebna, kadar:

 • želite kupiti, prodati ali menjati le del parcele
 • dedujete le del parcele ali želite razdeliti zemljišče med dediče
 • želite združiti več manjših parcel v eno samo
 • solastniki želijo svojo solastnino razdeliti natančno, kot je določeno s solastninskim deležem
 • želite objektu dokupiti še del zemljišča
 • želite ločiti gradbeno parcelo od kmetijskega zemljišča
 • želite delu parcele dodeliti drugačen pravni status
 • želite odmero dolžinskega objekta (ceste, železnice, vodotoka itd)
 • to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. zazidalni načrt)

Zakaj je potrebna parcelacija

Parcelacija je potrebna, da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipoteka ipd.

Kako poteka parcelacija

Parcelacija pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. ureditev meje, če je potrebno
 3. izdelava elaborata parcelacije
 4. vložitev zahteve za evidentiranje parcelacije pri geodetski upravi
 5. spremljanje reševanja zahteve

Rezultat storitve je elaborat parcelacije.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči parcelacijo

Parcelacijo lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki jo delimo, oz. parcel, ki jih združujemo. Prav tako jo lahko naroči državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali drugih subjektov.

Parcelacijo zemljišča pod stavbo lahko zahteva lastnik zemljišča, lastnik oz. solastnik stavbe, lastnik oz. solastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice, pravna ali fizična osebe, ki ima stavbo ali del stavbe v uporabi, ali upravnik stavbe. Parcelacijo za zemljišča pod objekti, ki so grajeno javno dobro, lahko poteka tudi na zahtevo upravljavca javnega dobra.

Kdo so stranke v postopku parcelacije

Poleg lastnikov parcel v parcelaciji so stranke v postopku parcelacije in v upravnem postopku evidentiranja parcelacije tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje parcel, nastalih s parcelacijo.

Kdaj je parcelacija zaključena

Postopek parcelacije je pravno-formalno zaključen z dokončno upravno odločbo o evidentiranju parcelacije, ki jo izda geodetska uprava in vpiše meje novih parcel, nastalih s parcelacijo, v zemljiški kataster kot urejene meje.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za parcelacijo potrebujemo številko parcele, ki jo delimo, oz. številke vseh parcel, ki jih združujemo, in ime katastrske občine, v kateri ležijo parcele.

Zemljiški kataster