1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Ureditev meje, če je potrebno

Kadar gre za delitev parcele, mora biti pred evidentiranjem parcelacije urejen tisti del meje, ki se je dotika novi del meje, ki nastane z delitvijo.

3. Izdelava elaborata parcelacije

LGB izdela elaborat parcelacije, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije pri geodetski upravi.

Če je bila ureditev meje izhodiščni postopek za parcelacijo, LGB izdela enoten elaborat ureditve meje in parcelacije, ki vsebuje sestavine elaborata ureditve meje in elaborata parcelacije.

4. Vložitev zahteve za evidentiranje parcelacije pri geodetski upravi

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije.

Postopek parcelacije je pravno-formalno zaključen z dokončno upravno odločbo o parcelaciji, ki jo izda geodetska uprava in vpiše meje novih parcel, nastalih s parcelacijo, v zemljiški kataster kot urejene meje.

Upravna postopka evidentiranja urejene meje in evidentiranja parcelacije se lahko izvedeta skupaj na podlagi enotnega elaborata ureditve meje in parcelacije:

Če je v postopku ureditve meje doseženo soglasje med lastniki sosednjih parcel oziroma parcel, ki se jih dotika del meje, ki nastane z delitvijo, geodetska uprava izda odločbo o parcelaciji in vpiše meje novih parcel zemljiški kataster kot urejene meje.

Če v postopku ureditve meje ni doseženo soglasje med lastniki sosednjih parcel oziroma parcel, ki se jih dotika del meje, ki nastane z delitvijo, in se začne sodni postopek ureditve meje, geodetska uprava upravni postopek evidentiranja parcelacije lahko opravi pred ureditvijo meje v sodnem postopku. Mejo, nastalo s parcelacijo, pa v zemljiški kataster vpiše kot dokončno šele po pravnomočnosti sodne odločbe o ureditvi mej.

5. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja nepremičnine.

Parcelacija