Vsaka stavba ima v zemljiškem katastru evidentirano svoje zemljišče, ki leži pod stavbo. Določitev zemljišča pod stavbo je storitev odmere stavbišča, s katerim določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva.

Če v zemljiškem katastru vpisano zemljišče pod stavbo ne ustreza dejanskemu stanju v naravi ali le-to sploh še ni vpisano, lahko pri nas naročite storitev, imenovano določitev zemljišča pod stavbo. Storitev je lahko samostojna ali pa izhodišče za druge storitve, kot je vpis stavbe v kataster stavb itd.

Kdaj določiti zemljišče pod stavbo

Zemljišče pod stavbo je potrebno določiti:

 • ko želite, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence (v kataster stavb in v zemljiško knjigo)
 • ko želite parceli spremeniti vrsto rabe zemljišča v zemljišče pod gradbenim objektom
 • pred vpisom stavbe v kataster stavb
 • ko se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo

Zakaj določiti zemljišče pod stavbo

Zemljišče pod stavbo je treba določiti, da boste lahko:

 • pridobili hišno številko
 • uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
 • vpisali stavbo v kataster stavb in svojo lastnino v zemljiško knjigo
 • z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit ipd.

Kako poteka določitev zemljišča pod stavbo

Določitev zemljišča pod stavbo pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. izmera zemljišča pod stavbo
 3. parcelacija zemljišča pod stavbo, če je potrebno
 4. izdelava elaborata za določitev zemljišča pod stavbo
 5. vložitev zahteve za evidentiranje zemljišča pod stavbo pri geodetski upravi
 6. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za določitev zemljišča pod stavbo so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat za vpis zemljišča pod stavbo.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči določitev zemljišča pod stavbo

Določitev zemljišča pod stavbo lahko naroči katerikoli lastnik parcele, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko storitev naroči tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe, ali upravnik stavbe.

Kdo so stranke v postopku določitve zemljišča pod stavbo

Stranke v postopku določitve zemljišča pod stavbo so lastniki parcele, lastniki stavbe oz. imetniki stavbne pravice, upravnik stavbe ali investitorji gradnje. Če stavba stoji na zemljiščih parcel drugih lastnikov, so tudi ti lastniki stranke v postopku.

Kdaj je določitev zemljišča pod stavbo zaključena

Zemljišče pod stavbo je pravno-formalno evidentirano s sklepom o evidentiranju zemljišča pod stavbo, ki ga izda geodetska uprava in vpiše podatke v zemljiški kataster. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za določitev zemljišča pod stavbo potrebujemo številko parcele, na kateri leži zemljišče pod stavbo, in ime katastrske občine, v kateri leži ta parcela.

Zemljiški kataster