1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Izmera zemljišča pod stavbo

Pri izmeri zemljišča pod stavbo izmerimo lego zemljiškokatastrskih točk v ogliščih poligona, ki obkroža stavbišče. S pomočjo izmerjenih koordinat zemljiškokatastrskih točk določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva.

3. Parcelacija zemljišča pod stavbo, če je potrebno

Kadar naročnik želi (v primerih razdelitve solastnine, pri oblikovanju etažne lastnine itd.), da se zemljišče pod stavbo evidentira kot nova parcela, izvedemo parcelacijo, s katero zemljiško parcelo razdelimo na parcelo s stavno in preostanek (dvorišče). Zemljišče pod stavbo dobi svojo parcelno številko.

4. Izdelava elaborata za določitev zemljišča pod stavbo

LGB izdela elaborat za določitev zemljišča pod stavbo, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo pri geodetski upravi.

Če je naročnik naročil tudi parcelacijo zemljišča pod stavbo, LGB izdela enoten elaborat za vpis zemljišča pod stavbo in parcelacije, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata parcelacije.

5. Vložitev zahteve za evidentiranje zemljišča pod stavbo

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo.

Zemljišče pod stavbo je pravno-formalno evidentirano s sklepom o evidentiranju zemljišča pod stavbo, ki ga izda geodetska uprava in vpiše podatke v zemljiški kataster. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Ob evidentiranju zemljišča pod stavbo geodetska uprava po uradni dolžnosti spremeni boniteto tega zemljišča, in sicer vpiše na površino zemljišča pod stavbo bonitetne točke v vrednosti nič (0).

6. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja nepremičnine.

Določitev zemljišča pod stavbo