Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca.

Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je njeno zemljišče pod stavbo že evidentirano v zemljiškem katastru in odraža dejansko stanje.

Kdaj vpisati stavbo v kataster stavb

Stavbo je potrebno vpisati v kataster stavb:

 • če je stavba novogradnja in še nima svoje identifikacijske številke
 • pred vpisom v zemljiško knjigo
 • ko želite stavbo razdeliti na več delov in ta še ni evidentirana v katastru stavb (pri čemer za stanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene po 1. 1. 2003, velja, da se v kataster stavb vpiše več delov stavbe le, če je izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske stavbe)
 • ko je treba zadostiti Zakonu o evidentiranju nepremičnin, ki predpisuje obvezno evidentiranje stavb v katastru stavb ne glede na leto izgradnje, in sicer od 22.11.2018 dalje

Zakaj vpisati stavbo v kataster stavb

Stavbo je treba vpisati v kataster stavb, da boste lahko:

 • pridobili hišno številko
 • vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo
 • uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
 • z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava ali hipotekarni kredit
 • bodo podatki v katastru stavb in registru nepremičnin izražali dejansko stanje vaše nepremičnine

Kako poteka vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. določitev zemljišča pod stavbo, če to še ni evidentirano
 3. izmera stavbe
 4. izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb
 5. izdelava elaborata za določitev zemljišča pod stavbo, če to še ni evidentirano
 6. vložitev zahteve za vpis stavbe v kataster stavb pri geodetski upravi skupaj z elaboratom za določitev zemljišča pod stavbo, če to še ni evidentirano
 7. vložitev zahteve za določitev hišne številke pri geodetski upravi, kadar se evidentira novogradnja
 8. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za vpis stavbe v kataster stavb so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb lahko naroči investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Storitev lahko naroči, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je mogoče izmeriti njeno površino.

Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb

 • v roku 30 dni po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del ali
 • ob začetku uporabe ali
 • pred prvo prijavo stalnega prebivališča v stavbi ali
 • pred prvo prijavo sedeža pravne osebe v stavbi.

Če geodetska uprava ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavbne glede na leto izgradnje stavbe, pozove lastnika parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnika stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice tega ne stori, geodetska uprava predlaga prekrškovnemu organu, da ravna v skladu s 127.členom Zakona o evidentiranju nepremičnin, geodetska uprava pa sama izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb in stavbo z enim delom vpiše v kataster stavb po uradni dolžnosti

Kdo so stranke v postopku vpisa stavbe v kataster stavb

Stranke v postopku vpisa stavbe v kataster stavb so investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Kdaj je vpis stavbe v kataster stavb zaključen

Vpis stavbe v kataster stavb je pravno-formalno zaključen s sklepom o vpisu stavbe v kataster stavb, ki ga izda geodetska uprava. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnika stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Vpis stavbe, ki je bila zgrajena brez predpisanih dovoljenj, v kataster stavb ne pomeni tudi njene legalizacije!

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za vpis stavbe v kataster stavb potrebujemo številko parcele, ime katastrske občine, naslov stavbe (če obstaja), število delov stavbe, arhitekturni načrt tlorisov stavbe ter podatek o številki gradbenega dovoljenja in datum izdaje, če gre za večstanovanjsko stavbo.

Kataster stavb