1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom se seznanimo z njegovimi zahtevami in pričakovanji. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za vpis stavbe in delov stavbe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

V tej začetni fazi je potreben tudi pregled izdanega gradbenega dovoljenja, v primeru, ko gre za delitev stanovanjske stavbe, ki je bila zgrajena po letu 2003.

2. Določitev zemljišča pod stavbo, če to še ni evidentirano

Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je predhodno zemljišče pod stavbo že evidentirano v zemljiškem katastru. Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru še ni evidentirano oz. ne odraža dejanskega stanja, je nujno to opraviti sočasno s postopkom vpisa stavbe v kataster stavb. Rezultat tega postopka sta elaborata določitve zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb.

3. Izmera stavbe

Pri izmeri stavbe LGB opravi izmero vseh prostorov v stavbi, izračuna površine posameznih delov stavbe in pridobi še druge podatke, ki se vodijo v katastru stavb. Pri tem na posebni obravnavi lastnikom stavbe oz. vsakega posameznega dela stavbe pokažemo potek razdelitve delov stavbe.

4. Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb

LGB izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v katastru stavb pri geodetski upravi.

Sestavni del elaborata je izpolnjen vprašalnik, s katerim je LGB pridobil podatke za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, kadar v katastru stavb niso vpisani vsi potrebni podatki ali če ti podatki ne odražajo dejanskega stanja stavb in delov stavb v naravi.

5. Izdelava elaborata za določitev zemljišča pod stavbo, če to še ni evidentirano

LGB izdela elaborat za določitev zemljišča pod stavbo, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo pri geodetski upravi.

Če je naročnik naročil tudi parcelacijo zemljišča pod stavbo, LGB izdela enoten elaborat za vpis zemljišča pod stavbo in parcelacije, ki vsebuje sestavine elaborata za določitev zemljišča pod stavbo in elaborata parcelacije.

6. Vložitev zahteve za vpis stavbe v kataster stavb pri geodetski upravi skupaj z elaboratom za določitev zemljišča pod stavbo, če to še ni bilo evidentirano

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v katastru stavb.

Vpis stavbe v kataster stavb je pravno-formalno zaključen s sklepom o vpisu stavbe v kataster stavb, ki ga izda geodetska uprava in vpiše podatke v kataster stavb in v kataster stavb. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnika stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Vpis stavbe, ki je bila zgrajena brez predpisanih dovoljenj, v kataster stavb ne pomeni tudi njene legalizacije!

7. Vložitev zahteve za določitev hišne številke, kadar se evidentira novogradnja

V primeru, če stavba še nima hišne številke, pa bi jo po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala imeti, LGB vloži tudi zahtevo za določitev hišne številke.

8. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni  rešena. Stranki svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja njene nepremičnine.

Vpis stavbe v kataster stavb