Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim delom (npr. enostanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, garaža ipd.) in je stavba v lasti enega lastnika.

Kdaj evidentirati stavbo

Stavbo je potrebno evidentirati, ko:

 • želite, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence (v kataster stavb in v zemljiško knjigo)
 • če je stavba novogradnja in še nima svoje identifikacijske številke in določenega zemljišča pod stavbo
 • želite parceli spremeniti vrsto rabe zemljišča v zemljišče pod gradbenim objektom
 • se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo
 • je treba zadostiti Zakonu o evidentiranju nepremičnin, ki predpisuje obvezno evidentiranje stavb v katastru stavb ne glede na leto izgradnje, in sicer od 22.11.2018 dalje

Zakaj evidentirati stavbo

Stavbo je treba evidentirati, da boste lahko:

 • pridobili hišno številko
 • svojo lastnino vpisali v zemljiško knjigo
 • z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava ali hipotekarni kredit
 • da bodo podatki v katastru stavb in registru nepremičnin izražali dejansko stanje vaše nepremičnine

Kako poteka evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. določitev zemljišča pod stavbo
 3. izmera stavbe
 4. izdelava elaborata evidentiranja stavbe
 5. vložitev zahteve za evidentiranje stavbe v kataster stavb pri geodetski upravi
 6. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za evidentiranje stavbe so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat za evidentiranje stavbe.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe lahko naroči lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje.

Kdo so stranke v postopku evidentiranja stavbe

Stranka v postopku evidentiranja stavbe je lastnik stavbe ali imetnik stavbne pravice.

Kdaj je evidentiranje stavbe zaključeno

Evidentiranje stavbe je pravno-formalno zaključeno z upravno odločbo o evidentiranju zemljišča pod stavbo in z upravno odločbo o vpisu stavbe v kataster stavb, ki ju izda geodetska uprava in vpiše podatke v zemljiški kataster. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za evidentiranje stavbe potrebujemo naziv katastrske občine in številko parcele, na kateri stoji stavba, ki ima en del stavbe.

Kataster stavb