1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom se seznanimo z njegovimi zahtevami in pričakovanji. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za evidentiranje stavbe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Določitev zemljišča pod stavbo

Vsaka stavba v zemljiškem katastru mora imeti evidentirano zemljišče, ki leži pod stavbo. Določitev zemljišča pod stavbo je odmere stavbišča, s katero določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva. Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino, ki je določeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.

3. Izmera stavbe

Pri izmeri stavbe LGB opravi izmero vseh prostorov v stavbi, izračuna površino posameznega dela stavbe in pridobi še druge podatke, ki se vodijo v katastru stavb.

4. Izdelava elaborata evidentiranja stavbe

LGB izdela enoten elaborat evidentiranja stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb:

  • elaborat za vpis zemljišča pod stavbo je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo pri geodetski upravi
  • elaborat za vpis stavbe v kataster stavb je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja stavbe v katastru stavb pri geodetski upravi

5. Vložitev skupne zahteve za evidentiranje zemljišča pod stavbo in za vpis stavbe v kataster stavb

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo in za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb in priloži elaborat za evidentiranje stavbe.

Evidentiranje stavbe je pravno-formalno zaključeno z upravno odločbo o evidentiranju zemljišča pod stavbo in z upravno odločbo o vpisu stavbe v kataster stavb, ki ju izda geodetska uprava in vpiše podatke v zemljiški kataster. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Ob evidentiranju zemljišča pod stavbo geodetska uprava po uradni dolžnosti spremeni boniteto tega zemljišča, in sicer vpiše na površino zemljišča pod stavbo bonitetne točke v vrednosti nič (0).

6. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja nepremičnine.

Evidentiranje stavbe