Za spremembo podatkov v katastru stavb se šteje:

 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe
 • sprememba lege, oblike ali površine
 • sprememba dejanske rabe
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe
 • vpis novega dela stavbe
 • izbris stavbe ali dela stavbe

Pogoj za vpis sprememb podatkov v katastru stavb je, da so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb.

Kdaj spremeniti podatke v katastru stavb

Podatke v katastru stavb je treba spremeniti:

 • kadar pride do preštevilčenja stavb oz. njenih delov
 • po združitvi ali delitvi stavb oz. njenih delov
 • če ste na stavbi izvedli poseg, ki je spremenil tloris, višino ali število etaž stavbe oz. dela stavbe (npr. če ste prizidali nov prizidek, če ste stavbo ali del stavbe porušili, če ste stavbo dvignili…)
 • kadar delite ali združujete stanovanja v večstanovanjski stavbi
 • kadar želite kupiti del skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi

Zakaj spremeniti podatke v katastru stavb

Podatke v katastru stavb je treba spremeniti, da boste lahko:

 • vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo
 • uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
 • z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava ali hipotekarni kredit
 • bodo podatki v katastru stavb in registru nepremičnin izražali dejansko stanje vaše nepremičnine

Kako poteka sprememba podatkov v katastru stavb

Sprememba podatkov v katastru stavb pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. določitev zemljišča pod stavbo, če je prišlo do spremembe fundusa objekta
 3. izmera spremenjenih delov stavbe
 4. izdelava elaborata spremembe podatkov katastra stavb
 5. vložitev zahteve za evidentiranje spremembe podatkov v katastru stavb
 6. vložitev zahteve za ukinitev hišne številke, če je potrebno
 7. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za spremembo podatkov v katastru stavb so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat spremembe podatkov katastra stavb.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči spremembo podatkov v katastru stavb

Spremembo podatkov v katastru stavb lahko naroči lastnik parcele, lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe v okviru svojih pristojnosti in pooblastil. Če je stavba vpisana v kataster stavb in na njej ni vzpostavljene etažne lastnine oz. če v zemljiško knjigo ni vpisana stavba, zgrajena na podlagi stavbne pravice, je vlagatelj zahteve lastnik parcele, s katero je stavba povezana.

Zahtevo za spremembo podatkov v katastru stavb mora vložiti najpozneje v 30 dneh po izvedenih spremembah.

Postopek izbrisa stavbe ali dela stavbe se uvede na zahtevo lastnika parcele, na kateri je stala stavba, lastnika stavbe ali dela stavbe, državnega organa, lokalne skupnosti ali po uradni dolžnosti.

Če geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe, za katere bi lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe moral vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb, pa tega ni storil, pozove lastnika stavbe ali dela stavbe, imetnika stavbne pravice ali upravnika stavbe, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava vloži prijavo prekrškovnemu organu, geodetska uprava pa sama izdela elaborat spremembe podatkov katastra stavb in spremembe vpiše v kataster stavb po uradni dolžnosti..

Kdo so stranke v postopku spremembe podatkov v katastru stavb

Stranke v postopku spremembe podatkov v katastru stavb so lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe.

Če na stavbi ni vzpostavljene etažne lastnine in je stavba vpisana v kataster stavb, so stranke lastniki parcele, s katero je stavba povezana. Za stavbo, zgrajeno na podlagi stavbne pravice, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, so stranke lastniki parcele, s katero je stavba povezana. V obeh primerih je podatek o lastniku parcele vpisan na vseh delih stavbe v katastru stavb.

Kdaj je sprememba podatkov v katastru stavb zaključena

Sprememba podatkov v katastru stavb je pravno-formalno zaključena z upravno odločbo o vpisu spremembe podatkov v katastru stavb, ki jo izda geodetska uprava in vpiše spremenjene podatke v kataster stavb. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za spremembo podatkov v katastru stavb potrebujemo številko dela stavbe in številko stanovanja oz. poslovnega prostora. Potrebujemo tudi podatek o naslovu stavbe, če gre za stanovanjski ali poslovni objekt.

Kataster stavb