1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom se seznanimo z njegovimi zahtevami in pričakovanji. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za izvedbo, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Določitev zemljišča pod stavbo, če je prišlo do spremembe fundusa objekta

Če zaradi sprememb na stavbi (npr. dozidan prizidek, rušitev stavbe…) nastanejo tudi spremembe zemljišča pod stavbo, je treba zemljišče pod stavbo na novo določiti. Rezultat tega postopka je elaborat za vpis zemljišča pod stavbo.

3. Izmera spremenjenih delov stavbe

LGB opravi izmero vseh spremenjenih prostorov v stavbi, izračuna površine spremenjenih posameznih delov stavbe in pridobi še druge podatke, ki se vodijo v katastru stavb. Pri tem na posebni obravnavi lastnikom stavbe oz. vsakega posameznega dela stavbe pokažemo vsebino sprememb.

4. Izdelava elaborata spremembe podatkov katastra stavb

LGB izdela elaborat spremembe podatkov katastra stavb, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja sprememb podatkov v katastru stavb pri geodetski upravi.

Sestavni del elaborata je izpolnjen vprašalnik, s katerim je LGB pridobil podatke za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, kadar v katastru stavb niso vpisani vsi potrebni podatki ali če ti podatki ne odražajo dejanskega stanja stavb in delov stavb v naravi.

5. Vložitev zahteve za evidentiranje spremembe podatkov v katastru stavb

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja spremembe podatkov v katastru stavb.

Postopek spremembe podatkov v katastru stavb je pravno-formalno zaključen z upravno odločbo o vpisu spremembe podatkov v katastru stavb, ki jo izda geodetska uprava in vpiše spremenjene podatke v kataster stavb. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

6. Vložitev zahteve za ukinitev hišne številke, če je potrebno

Kadar gre za izbris stavbe iz katastra stavb, LGB vloži tudi zahtevo za izbris podatkov o zemljišču pod stavbo v zemljiškem katastru, če ima stavba hišno številko, pa tudi zahtevo za ukinitev hišne številke v registru prostorskih enot.

7. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja nepremičnine.

Sprememba podatkov v katastru stavb