Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje, pri čemer je storitev lahko samostojna ali pa izhodišče za druge storitve, kot so izravnava mejeparcelacija itd.

Kdaj urediti mejo

Mejo je potrebno urediti, kadar:

 • ne veste, kje v naravi poteka meja vaše parcele
 • se s sosedom ne morete sporazumeti o poteku meje
 • želite parcelo razdeliti na več parcel
 • želite izravnati meje parcele

Zakaj urediti mejo

Mejo je treba urediti, da boste:

 • lahko dokazovali svoje lastništvo
 • imeli čiste odnose s sosedi
 • natančno vedeli, kolikšna je površina vaše parcele
 • z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipoteka ipd.
 • hitreje rešili upravne postopke

Kako poteka ureditev meje

Ureditev meje pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. priprava na mejno obravnavo
 3. mejna obravnava
 4. izdelava elaborata ureditve meje
 5. vložitev zahteve za evidentiranje urejene meje pri geodetski upravi
 6. spremljanje reševanja zahteve

Rezultat storitve je elaborat ureditve meje. Osnova za njegovo izdelavo so zadnji vpisani podatki, zbirka listin zemljiškega katastra in naše geodetske meritve.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči ureditev meje

Ureditve meje lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, katere mejo urejamo. Prav tako jo lahko naroči državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali druga zainteresirana fizična ali pravna oseba.

Kdo so stranke v postopku urejanja meje

Poleg lastnikov parcele, katere mejo urejamo, so stranke v storitvi urejanja meje in v upravnem postopku evidentiranja urejene meje tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, ki se ureja v postopku urejanja meje.

Kdaj je ureditev meje zaključena

Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za ureditev meje potrebujemo številko parcele, katere mejo urejamo, in ime katastrske občine, v kateri leži ta parcela.

Zemljiški kataster