1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

 

2. Priprava na mejno obravnavo

V času priprave na mejno obravnavo pri geodetski upravi naročimo zadnje evidentirane podatke o parcelah in podatke iz zbirke listin zemljiškega katastra. Izvedemo predhodno meritev obstoječega stanja v naravi, da ugotovimo potek meje po podatkih zemljiškega katastra. Sodelovanje lastnikov parcel pri predhodnih meritvah ni nujno potrebno, zadostujejo podatki, ki jih hrani geodetska uprava.

Iz elaborata ureditve meje bo kasneje razvidno, katere podatke smo uporabili za ugotovitev poteka meje po podatkih zemljiškega katastra.

 

3. Mejna obravnava

Na mejni obravnavi lastniki parcele, katere meje urejamo, in lastniki sosednjih parcel pokažejo meje v naravi. Če zahtevajo, jim geodet pokaže potek meje po podatkih zemljiškega katastra in jih opozori na stopnjo natančnosti katastrskih podatkov. Geodet torej predstavi predlog meje, ki izhaja iz podatkov zemljiškega katastra.

Če se pokazane meje in predlagana meja ne razlikujejo in vsi lastniki parcel soglašajo s potekom meje, geodet pokazano mejo izmeri in jo prikaže v elaboratu ureditve meje kot predlagano mejo. Na željo lastnikov lahko mejo v naravi označi s trajnimi znamenji ali mejniki.

Če se pokazane meje in predlagana meja razlikujejo oz. vsi lastniki parcel ne soglašajo s potekom predlagane meje, si geodet prizadeva za dosego sporazuma med lastniki. Če katerikoli lastnik zavrne, da bi pokazal svoj potek meje, se šteje, da soglaša s predlagano mejo. Geodet izmeri in v elaboratu ureditve meje prikaže predlagano mejo in vse pokazane meje.

O postopku mejne obravnave vodimo zapisnik, zato morajo v postopku sodelovati vsi lastniki parcele, katere mejo urejamo, in tudi lastniki sosednjih parcel. Vsi so o postopku obveščeni z vabilom na mejno obravnavo.

 

4. Izdelava elaborata ureditve meje

Na osnovi zaključene mejne obravnave izdelamo elaborat ureditve meje, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja urejene meje pri geodetski upravi.

 

5. Vložitev zahteve za evidentiranje urejene meje

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja urejene meje.

Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo.

Geodetska uprava evidentira urejeno mejo na podlagi soglasja lastnikov sosednjih parcel in na podlagi podatkov zemljiškega katastra:

Če se lastniki sporazumejo o meji (pokazane meje in predlagana meja se ne razlikujejo in vsi lastniki parcel soglašajo s potekom meje), geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju urejene meje. Po dokončnosti odločbe geodetska uprava vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo.

V primeru, da se lastniki parcel ne strinjajo s predlagano mejo in le-ta ostane sporna, geodetska uprava pozove lastnike, ki se ne strinjajo s predlagano mejo, na ustno obravnavo.

Če po opravljeni ustni obravnavi meja še vedno ostane sporna, geodetska uprava pozove lastnike, ki se ne strinjajo s predlagano mejo, da sprožijo sodni postopek ureditve meje.

Če lastniki v zakonsko določenem roku (t.j. 30 dni od vročitve oziroma prejema poziva), ne začnejo sodnega postopka pred pristojnim sodiščem, se šteje, da soglašajo s potekom predlagane meje. geodetska uprava v skladu s to pravno domnevo odloči o zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje.

Če lastniki v zakonsko določenem roku začnejo sodni postopek, se postopek evidentiranja urejene meje s sklepom prekine.

Če se sodni postopek ureditve meje ustavi ali če se predlog za sodno določitev meje zavrže ali zavrne, se postopek evidentiranja urejene meje nadaljuje in se kot urejena meja evidentira predlagana meja.

Če se sodni postopek zaključi, se v zemljiškem katastru evidentirajo kot urejene meje tiste meje, ki so evidentirane na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave.

 

6. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja nepremičnine.

Ureditev meje