1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Priprava na mejno obravnavo

V času priprave na mejno obravnavo pri geodetski upravi naročimo zadnje evidentirane podatke o parcelah in podatke iz zbirke listin zemljiškega katastra. Predhodne meritve obstoječega stanja v naravi za ugotavljanje poteka meja po podatkih zemljiškega katastra opravimo z sodelovanjem vseh strank v postopku nove izmere. Vse stranke pozovemo, da predhodno očistijo in označijo svoje meje.

Iz elaborata ureditve meje bo kasneje razvidno, katere podatke smo uporabili za ugotovitev poteka meje po podatkih zemljiškega katastra.

3. Mejna obravnava

Na mejni obravnavi lastniki parcele, katere meje urejamo, in lastniki sosednjih parcel pokažejo meje v naravi. Če zahtevajo, jim geodet pokaže potek meje po podatkih zemljiškega katastra in jih opozori na stopnjo natančnosti katastrskih podatkov. Geodet torej predstavi predlog meje, ki izhaja iz podatkov zemljiškega katastra.

Če se pokazane meje in predlagana meja ne razlikujejo in vsi lastniki parcel soglašajo s potekom meje, geodet pokazano mejo izmeri in jo prikaže v elaboratu nove izmere kot predlagano mejo. Na željo lastnikov lahko mejo v naravi označi s trajnimi znamenji (mejniki).

Če se lastniki ne udeležijo mejne obravnave, ali se pokazane meje in predlagana meja razlikujejo oz. vsi lastniki parcel ne soglašajo s potekom predlagane meje, se te  meje parcele v novi izmeri ne uredi.

O postopku mejne obravnave vodimo uradni zapisnik, zato morajo v postopku sodelovati vsi lastniki parcele, katere mejo urejamo, in tudi lastniki sosednjih parcel. Vsi so o postopku obveščeni z vabilom na mejno obravnavo.

4. Izdelava elaborata nove izmere

Na osnovi zaključene mejne obravnave izdelamo elaborat nove izmere, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja urejene meje pri geodetski upravi. Geodet izmeri in v elaboratu nove izmere prikaže kot predlagano mejo samo soglasno ugotovljeno mejo, za preostale meje pa lahko predlaga prilagoditev zemljiškokatastrskega prikaza.

5. Vložitev zahteve za evidentiranje nove izmere

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja nove izmere.

Geodetska uprava evidentira v zemljiškem katastru samo tiste meje, o poteku katerih lastniki soglašajo in ki se ne razlikujejo od mej po podatkih zemljiškega katastra.

Meje parcel v novi izmeri so pravno-formalno urejene z dokončno upravno odločbo o evidentiranju nove izmere, ki jo izda geodetska uprava in vpiše te meje v zemljiški kataster kot urejene meje.

6. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja nepremičnine.

Nova izmera