1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

Preverimo, ali so izpolnjeni pogoji za komasacijo, ki so:

 • meja oboda komasacijskega območja mora biti urejena
 • soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80 % površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja, če gre za komasacijo kmetijskih zemljišč
 • soglasje lastnikov stavbnih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja, če gre za komasacijo stavbnih zemljišč

2. Ureditev meje na obodu komasacijskega območja

Ureditev meje obsega:

 • določitev komasacijskega območja
 • ureditev meje na obodu komasacijskega območja – stranke v postopku so vsi lastniki parcel, ki ležijo znotraj in zunaj oboda komasacijskega območja
 • izdelava elaborata ureditve meje

3. Identifikacija obstoječega stanja

Za celovito identifikacijo obstoječega stanja na komasacijskem območju LGB izdela:

 • elaborat obstoječega stanja zemljišč, ki vsebuje podrobne podatke o parcelah in njihovih lastnikih
 • elaborat vrednotenja zemljišč in objektov, ki vsebuje opis ovrednotenih zemljišč in objektov ter njihove ocenjene vrednosti

Oba elaborata sta z javno razgrnitvijo nato na vpogled vsem komasacijskim udeležencem ter drugim fizičnim in pravnim osebam, ki izkažejo pravni interes. Po končanih razgrnitvah in eventualnih dopolnitvah oz. spremembah elaboratov, upravna enota elaborate potrdi s sklepom.

V tej fazi LGB izvede znotraj komasacijskega območja še naslednje storitve:

 • ureditev mej za vse parcele, ki se v postopku komasacije ne bodo spremenile (gozdovi, trajni nasadi, ohišnice)
 • označitev in izmero dolžinskih objektov (ceste, poti, melioracijski jarki, potoki …)
 • izmero objektov (stanovanjski objekti, gospodarska poslopja …)
 • izmera objektov, ki so pomembni za novo razdelitev zemljišč (terase, električni drogovi …)

4. Priprava idejne zasnove ureditve komasacijskega območja

Na osnovi ciljev komasacije in pričakovanj lastnikov zemljišč v komasaciji izdelamo elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki predstavlja predlog nove ureditve komasacijskega območja.

Elaborat idejne zasnove je z javno razgrnitvijo na vpogled vsem komasacijskim udeležencem ter drugim fizičnim in pravnim osebam, ki izkažejo pravni interes. Po končanih razgrnitvah in eventualnih dopolnitvah oz. spremembah, upravna enota elaborat idejne zasnove potrdi s sklepom.

5. Načrtovanje nove razdelitve zemljišč

Na podlagi elaboratov iz predhodnih korakov in morebitnih drugih prostorskih aktov in predpisov, npr. lokacijski načrt ter z upoštevanjem prostorskih omejitev, naravnih danosti in komasacijskih načel pripravimo načrt nove razdelitve zemljišč.

Rezultat načrtovanja je elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju. Le-ta vključuje grafični načrt razdelitve, primerjavo obstoječega in novega parcelnega stanja in podroben prikaz obstoječega in novega stanja parcel.

Elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju je z javno razgrnitvijo nato na vpogled vsem komasacijskim udeležencem ter drugim fizičnim in pravnim osebam, ki izkažejo pravni interes. Po končanih razgrnitvah in eventualnih dopolnitvah oz. spremembah elaborata, upravna enota elaborat potrdi s sklepom.

6. Vzpostavitev nove razdelitve zemljišč

V fazi vzpostavitve nove razdelitve zemljišč LGB označi meje novonastalih parcel in seznani lastnike z novimi parcelnimi mejami v naravi.

7. Izdelava elaborata komasacije

LGB izdela končni elaborat komasacije, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja komasacije pri geodetski upravi.

8. Vložitev zahteve za evidentiranje komasacije pri geodetski upravi

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja komasacije. Če gre za pogodbeno komasacijo, zahtevi priloži tudi pogodbo o komasaciji in izjave vseh lastnikov, da jim je bil v naravi pokazan potek mej, nastalih s komasacijo, in da se z njimi strinjajo.

Postopek komasacije je pravno-formalno zaključen z dokončno upravno odločbo o evidentiranju komasacije, ki jo izda geodetska uprava in vpiše meje novih parcel, nastalih s komasacijo, v zemljiški kataster kot urejene meje. Geodetska uprava izda odločbo po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo na novih parcelah.

9. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja nepremičnine.

Komasacija