Geodetska mreža je skupina med seboj povezanih geodetskih točk in nam služi kot osnova za izvajanje meritev s področja inženirske geodezije. Geodetske mreže predstavljajo materializacijo koordinatnega sistema na delovišču in omogočajo, da so meritve opravljene z zahtevano natančnostjo na celotnem območju gradbišča in v katerikoli fazi gradnje objekta.

Državni koordinatni sistem je razdeljen na dve komponenti, in sicer horizontalno komponento (lega) in višinsko komponento (nadmorska višina), kar pomeni, da je položaj točke obravnavan ločeno.

Horizontalno državno geodetsko mrežo sestavlja 16 permanentnih GNSS postaj, ki predstavljajo ogrodje državnega horizontalnega koordinatnega sistema.

Višinsko državno geodetsko mrežo tvorijo višine reperjev v normalnem ortometričnem sistemu (nadmorske višine), ki so v obliki nivelmanskih zank razvite po celotnem ozemlju Slovenije.

S pomočjo podatkov o točkah državne geodetske mreže, natančnih elektronskih instrumentov za merjenje kotov, dolžin in višinskih razlik ter z inštrumenti za GNSS meritve lahko določimo koordinate poljubne točke v prostoru z natančnostjo, ki jo omogoča izbrana metoda merjenja.

Glede na namen in glede na specifične zahteve posameznih projektov umestitev objektov oz. infrastrukture v prostor ali zaradi spremljanja deformacij na obstoječih objekt oz. infrastrukturi je v praksi za vsako delovišče potrebno vzpostaviti lokalno geodetsko mrežo.

LGB vzpostavlja naslednje geodetske mreže:

 • horizontalne (položajne) geodetske mreže
 • višinske (nivelmanske) geodetske mreže
 • trirazsežne (kombinirane) geodetske mreže

Kdaj vzpostavitev geodetske mreže

Vzpostavitev geodetske mreže je potrebna:

 • za detajlno izmero terena za potrebe izdelave geodetskega načrta
 • za izvedbo zakoličenja objektov in infrastrukture
 • kadar manjkajo ali niso obnovljeni podatki obstoječih geodetskih točk
 • kadar je natančnost podatkov obstoječih geodetskih točk neustrezna
 • kadar geometrija obstoječe geodetske mreže ne zagotavlja predpisane natančnosti meritev
 • za izvajanje kontrolnih meritev pri in po izgradnji objekta oz. infrastrukture

Zakaj vzpostavitev geodetske mreže

Geodetske mreže je treba vzpostaviti:

 • da bodo geodetske meritve pri gradnji objekta opravljene s predpisano natančnostjo na celotnem področju gradbišča in v katerikoli fazi gradnje (enoten geodetski datum)
 • za natančno določitev položaja objektov v 3D prostoru
 • za izdelavo topografskih načrtov
 • za katastrsko izmero, s katero določamo stanje parcel in objektov

Kaj obsega vzpostavitev geodetske mreže

Vzpostavitev geodetske mreže pri LGB obsega:

 • načrtovanje geodetske mreže
 • terensko izmero
 • izravnavo opazovanj
 • analizo kakovosti pridobljenih rezultatov izravnave geodetske mreže

Geodetsko mrežo vzpostavimo tako, da bo optimalna za nadaljnje geodetske izmere. Zato že v fazi načrtovanja določimo:

 • optimalne položaje točk v mreži
 • optimalno geometrijo geodetske mreže
 • metodo terenske izmere, ki bo zagotovila predpisano natančnost

Kdo lahko naroči vzpostavitev geodetske mreže

Vzpostavitev geodetske mreže lahko naroči investitor, izvajalec gradbenih del ali nadzornik gradbenih del.

Inženirska geodezija