Zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren oziroma prenos osi trase linijskih gradbenih inženirskih objektov na teren na način, ki zagotavlja njegovo izvajanje skladno z gradbenim dovoljenjem in dokumentacijo za izvedbo gradnje. Pri zakoličenju označimo karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Na zakoličenje lahko gledamo kot na inverzno nalogo izmere točk: podane so koordinate izbranih točk in iščemo lego teh točk v naravi.

Zakoličenje objekta je geodetska storitev, ki jo izvajamo v začetni fazi gradnje objekta. V primeru, ko je predviden izkop gradbene jame, najprej izvedemo zakoličenje območja izkopa. Po izkopu gradbene jame pa izvedemo zakoličenje objekta v gradbeni jami.

Kdaj zakoličenje objekta

Zakoličenje objekta je potrebno:

 • pred pričetkom gradnje vsakega novega objekta ali rekonstrukcije objekta, ki spreminja njegov gabarit, za kar je predpisano gradbeno dovoljenje
 • pred pričetkom gradnje vsakega infrastrukturnega objekta ali vodov in pripadajočih objektov gospodarske javne infrastrukture
 • pred pričetkom gradnje enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje in ga želite natančno umestiti v prostor

Zakaj zakoličenje objekta

Objekt je treba zakoličiti, da:

 • lahko investitor v skladu s 63. členom Gradbenega zakona prijavi začetek gradnje
 • bo vaš bodoči objekt pravilno umeščen v prostor
 • gradnja vašega objekta ne bo odstopala od projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja
 • ugotovite odstopanja med projektom in stanjem v naravi in jih pravočasno odpravite

Kako poteka zakoličenje objekta

Zakoličenje objekta pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom in pregled projektne dokumentacije
 2. priprava podatkov na podlagi zakoličbenega načrta iz projektne dokumentacije
 3. zakoličenje na terenu
 4. izdelava zapisnika zakoličenja

Osnova za zakoličenje so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je natančen prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči zakoličenje objekta

Zakoličenje objekta lahko naroči investitor gradbenih del po pridobitvi gradbenega dovoljenja ali njegov izvajalec gradbenih del.

Kdaj je zakoličenje objekta zaključeno

Zakoličenje objekta je zaključeno s predajo zapisnika zakoličenja investitorju. Zapisnik zakoličenja podpišeta odgovorni geodet in izvajalec gradbenih del, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.

Katere dokumente pričakujemo od stranke

Za zakoličenje objekta potrebujemo projektno dokumentacijo (grafični del, zakoličbeni načrt) in veljavno gradbeno dovoljenje.

Inženirska geodezija