• ± 0,005 mdopustna toleranca obeh prem standardne 400 m tekaške steze
  • ± 0,005 mdopustna toleranca notranjega polmera standardne 400 m tekaške steze
  • Certifikat IAAFuspešno pridobljen

Lokacija

Atletski stadion Portoval v Novem Mestu

Ime projekta

Zakoličenje atletskih stez v športnem parku

Naročnik

INKAING d.o.o., HIPOX d.o.o.

Leto izvedbe

2013

Centralni novomeški stadion Portoval je leta 2013 doživel obširno prenovo atletskih stez iz sintetične prevleke vključno z robniki in odvodnjavanjem ter atletsko opremo. S prenovo dotrajanega stadiona je investitor, Agencija za šport Novo mesto, želel pridobiti tudi certifikat ustreznosti mednarodnega združenja atletskih federacij IAAF in s tem dovoljenje za organizacijo najzahtevnejših domačih in mednarodnih tekmovanj v atletiki.

Atletski objekti morajo biti zgrajeni po mednarodnih standardih, da lahko tekmovalcem zagotavljajo enakovredne pogoje in primerljivost rezultatov na tekmovalnih lokacijah po vsem svetu. Za pridobitev certifikata ustreznosti IAAF morajo ti objekti zadostiti strogim predpisom po geometriji in dopustnih tolerancah mer ter drugim pogojem za gradnjo.

Naša geodetska dela so se pričela z vzpostavitvijo kvalitetne geodetske mreže, ki je bila osnova za vsa nadaljnja terenska merjenja na delovišču. Mrežo je sestavljalo šest geodetskih točk, katerih koordinate v državnem koordinatnem sistemu smo izmerili s kombinacijo GNSS- in klasične terestrične metode geodetske izmere z izravnavo opazovanj po metodi najmanjših kvadratov popravkov.

Zaradi dotrajanosti so gradbeni izvajalci odstranili sintetično podlago (tartan) na atletskih stezah in potrebno je bilo preveriti stanje asfaltne podlage po odstranjenem tartanu, predvsem odkriti neravnine, to je območja izboklin na sicer ravni površini. Opravili smo detajlno geodetsko izmero in izdelali prečne profile, ki so nazorno prikazali območja višinskih odstopanj od podlage. Na podlagi tega se je izvajalec lahko odločil, kakšen bo obseg in način sanacije neravnin na atletskih stezah. Z grobim frezanjem in izravnavo so korigirali asfaltne površine, da je steza postala skladna z zahtevanimi standardi IAAF.

Geodetska dela so se nadaljevala z zakoličenje notranjih in zunanjih robnikov tekaške steze in objektov za tehnične discipline: za skok v višino, skok v višino s palico, skok v daljino, suvanje krogle, met diska in kladiva ter za met kopja. Zakoličiti je bilo treba tudi obstoječi meteorni kanal za navezavo novozgrajenega odvodnjavanja v kanalizacijo. Sproti smo evidentirali zgrajeno novo meteorno kanalizacijo, pa tudi vse druge na novo vzpostavljene interne komunalne vode. Zakoličenja so morali biti izvedena zelo natančno, saj zaradi majhnih dopustnih toleranc ni bilo prostora za napake.

Med gradnjo stadiona smo opravljali tudi kontrolna merjenja izvedenih del in odstopanja primerjali z dopustnimi tolerancami.

Po zaključenih gradbenih delih je prišlo na vrsto polaganje sintetičnih prevlek na atletske steze. Še prej smo zakoličili območja rezkanja asfalta in opravili izmero vseh pokrovov jaškov, ki bodo prekriti s tartanom. Po končanem polaganju tartana je sledilo še zakoličenja območij, ki se različno barvajo, zakoličenje pokrovov jaškov pod tartanom in zakoličenje črte prve tekaške steze.

V sklopu prenove je investitor izvedel še nekatere druge posodobitve na stadionu: nov glavni vhod na stadion in plato pred servisnim objektom, nova varovalna ograja, pokritje tribun in namestitev reflektorjev za nočno razsvetljavo. Ob vseh teh spremembah in na novo zgrajenih internih komunalnih vodih smo za prikaz dejanskega stanja novogradnje izdelali še geodetski načrt novega stanja zemljišča. Geodetski načrt je bil podlaga za izdelavo projekta izvedenih del, ki je potreben za tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja objekta.

Po zaključenih gradbenih delih je investitor zaprosil za certifikat ustreznosti mednarodnega združenja atletskih federacij IAAF. Osnova za izdajo tega certifikata je posebno poročilo o meritvah tekmovališča, ki ga izdela s strani IAAF pooblaščeno geodetsko podjetje. Geodetske meritve za certificiranje atletskega stadiona Portoval je izvedlo češko podjetje, eno od le treh podjetij v Evropi z licenco za opravljanje tovrstnih meritev.

Neodvisne meritve so potrdile ustreznost prenovljenega stadiona standardom IAAF in Portoval je uspešno pridobil želeni certifikat IAAF. Ta uspeh potrjuje tudi kakovost storitev LGB pri zahtevnih gradbenih projektih, ko je pričakovana velika natančnost gradnje in dosledno upoštevanje predpisanim normativom ob majhnih dopustnih tolerancah.