Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji je prikaz dejanskega stanja novogradnje. Je eden od načrtov v projektu izvedenih del. Uporabi se kot priloga k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Geodetski načrt novega stanja zemljišča v skladu z geodetskimi predpisi izdelamo kot topografsko-katastrski načrt.

Geodetski načrt novega stanja zemljišča vsebuje najmanj podatke o:

 • reliefu
 • vodah
 • stavbah ali gradbenih inženirskih objektih
 • geodetskih točkah
 • rabi zemljišč
 • rastlinstvu
 • podatke o zemljiških parcelah

Kdaj je potreben geodetski načrt novega stanja zemljišča

 • po končani gradnji vseh objektov oz. posegov v prostor, ki so bili izvedeni na podlagi gradbenega dovoljenja

Zakaj je potreben geodetski načrt novega stanja zemljišča

Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji je obvezna priloga za izdajo gradbenega dovoljenja in v nadaljevanju služi kot osnova za evidentiranje v javne evidence.

Kako poteka izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča

Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. pridobitev podatkov
 3. izdelava geodetskega načrta in certifikata

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča

Izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča naroči investitor, projektant objekta ali gradbeni izvajalec.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča praviloma ne potrebujemo nobenih podatkov od naročnika, saj gre za evidentiranje dejanskega izgrajenega novega stanja.

Geodetski načrti in karte