Urbanistične in krajinske rešitve za predvidene prostorske ureditve, lokacijske in tehnične pogoje ter usmeritve za projektiranje ter gradnjo objektov določimo s prostorskim načrtom. Prostorski načrt je lahko občinski ali državni, podlaga za njegovo pripravo pa je geodetski načrt.

Geodetski načrt za pripravo prostorskega načrta je:

 • podlaga za izdelavo načrta ureditvenega območja, ki vsebuje tudi načrt parcelacije v kartografskem delu prostorskega načrta
 • podlaga za načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor v kartografskem delu prostorskega načrta

Geodetski načrt za pripravo prostorskega načrta vsebuje najmanj podatke o:

 • reliefu
 • vodah
 • stavbah
 • gradbenih inženirskih objektih
 • geodetskih točkah
 • rabi zemljišč
 • rastlinstvu
 • podatke o zemljiških parcelah

Kdaj je potreben geodetski načrt za pripravo prostorskega načrta

 • pred izdelavo državnih in občinskih prostorskih načrtov

Zakaj je potreben geodetski načrt za pripravo prostorskega načrta

 • da boste razpolagali z dejanskim stanjem fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora
 • da boste lahko identificirali in analizirali probleme na podlagi dosedanjega prostorskega razvoja ter ugotovijo nove razvojne potrebe. težnje in različne pobude na obravnavanem območju
 • da boste lahko predvideli možnosti pri načrtovanju bodoče prostorske ureditve
 • da boste lahko analizirali pričakovani vplivi prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora
 • da boste lahko opravili vrednotenje ter pripravili predloge strokovnih rešitev

Kako poteka izdelava geodetskega načrta za pripravo prostorskega načrta

Izdelava geodetskega načrta za pripravo prostorskega načrta pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. pridobitev podatkov
 3. izdelava geodetskega načrta in certifikata

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči izdelavo geodetskega načrta za pripravo prostorskega načrta

Izdelavo geodetskega načrta za pripravo prostorskega načrta naroči občinski ali državni organ.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za izdelavo geodetskega načrta za pripravo prostorskega načrta potrebujemo informacijo o območju, za katerega se bo izdelal prostorskega načrt.

Geodetski načrti in karte