Vpis v zbirni kataster GJI je postopek evidentiranja omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirnem katastru, ki je uradna državna nepremičninska evidenca.

Zbirni kataster GJI je namenjen evidentiranju vse javne infrastrukture, tudi če je v privatni lasti. Vodijo se osnovni podatki o vseh vrstah vodov in pripadajočih objektov GJI, na podlagi podatkov, ki jih v to evidenco posredujejo lastniki oz. upravljavci GJI.

Pogoj za vpis v zbirni kataster GJI je, da je predhodno izvedena izmera GJI oz. so na razpolago podatki iz obstoječih evidenc in katastrov GJI lastnikov oz. upravljavcev.

Kdaj vpis v zbirni kataster GJI

Vpis v zbirni kataster GJI je potreben:

  • če omrežja in objekti obstoječe GJI še niso evidentirani
  • po končani gradnji vseh novozgrajenih vodov in pripadajočih objektov GJI
  • po končanih obnovitvenih delih ali rekonstrukcijah na obstoječih vodih in objektih GJI

Zakaj vpis v zbirni kataster GJI

Vpis v zbirni kataster GJI je treba urediti, da:

  • lastnik oz. upravljavec GJI zadosti zakonski zahtevi po sporočanju sprememb na vodih in pripadajočih objektih GJI, s katerimi upravlja
  • bodo na enem mestu dostopni podatki o vseh vrstah omrežij in objektih GJI vsem uporabnikom, ki sodelujejo pri urejanju, upravljanju in gospodarjenju s prostorom
  • bodo urejene evidence omogočile celovit in dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti GJI vsem uporabnikom, ki sodelujejo pri urejanju, upravljanju in gospodarjenju s prostorom
  • bo tveganje za poškodbe ob kasnejših gradnjah na podzemnih objektih manjše in bo s tem omogočeno varnejše izvajanje posegov v prostor

Kako poteka vpis v zbirni kataster GJI

V praksi običajno srečamo naslednja dva primera:

  1. LGB izvaja izmero pri novogradnji, obnovi ali rekonstrukciji vodov in pripadajočih objektov in je vpis sprememb v zbirni kataster GJI vključen v to izvedbo izmere
  2. LGB prevzame podatke o novozgrajenih, obnovljenih ali rekonstruiranjih vodih in pripadajočih objektih od lastnika oz. upravljavca GJI ter izdela elaborat za vpis v zbirni kataster GJI

Osnova za izmero GJI so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat izmere.

Podroben opis postopka

Kdaj je vpis v zbirni kataster GJI zaključen

Vpis v zbirni kataster GJI je zaključen z obvestilom o izvedenem vpisu v zbirni kataster GJI, ki ga izda geodetska uprava, ko vpiše podatke v zbirni kataster GJI. O tem obvesti vlagatelja zahteve in lastnika oz. upravljavca GJI.

Katere podatke pričakujemo od naročnika

Za vpis v zbirni kataster GJI potrebujemo elaborat izmere GJI.

Kataster GJI