Vzdrževanje katastra GJI je proces ažurnega posodabljanja aplikativne opreme in podatkov katastra GJI, v kateri se evidentirajo podatki o omrežjih in pripadajočih objektih, ki jih vodijo lastniki ali upravljavci oz. izvajalci gospodarskih javnih služb s področja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, cest, toplovodnega in plinovodnega omrežja, elektronskih komunikacij, omrežja javne razsvetljave idr.

Dobro in učinkovito gospodarjenje z GJI je možno le z ažurno bazo podatkov o infrastrukturi in kakovostno aplikativno opremo (prostorski informacijski sistem).

Pri vzdrževanju katastra GJI LGB izvaja:

 • pridobivanje novih podatkov ali sprememb o GJI na podlagi izmere GJI ali prevzemi obstoječih podatkov
 • posodobitve podatkovnega modela infrastrukture in skrb za urejanje in ažuriranje podatkovnih baz infrastrukture
 • posodobitve aplikativne opreme za podporo vodenju katastra GJI

Kdaj vzdrževati kataster GJI

Vzdrževanje katastra GJI je potrebno, kadar:

 • želite pridobiti učinkovito in ažurno evidenco o omrežju in objektih GJI, ki jo upravljate
 • potrebujete izračun dejanskih kapacitet in s tem izkoriščenosti vašega omrežja GJI
 • potrebujete redno podporo za izračunavanje amortizacije osnovnih sredstev, s katerimi upravljajo gospodarske javne službe
 • potrebujete ažurne podatke za izdelavo projektne dokumentacij, soglasja ali drugih informacij povezanih z infrastrukturo, s katero upravljate
 • potrebujete učinkovito orodje za posredovanje podatkov za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine in prostorskih aktov občine

Zakaj vzdrževati kataster GJI

Kataster GJI je treba vzdrževati, da boste lahko:

 • v vsakem trenutku razpolagali z dejanskim stanjem zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti vaše GJI
 • z ažurno bazo podatkov dosegli racionalno porabo finančnih sredstev za vzdrževanje in investicije v GJI
 • pridobili orodje za učinkovito podporo za analizo in odločanje pri upravljanju in gospodarjenju z vašo GJI
 • da boste izpolnili zakonske obveznosti

Kdo lahko naroči vzdrževanje katastra GJI

Vzdrževanje katastra GJI lahko naroči lastnik ali upravljavec GJI oz. gospodarska javna služba.

Kdaj je vzdrževanje katastra GJI zaključeno

Vzdrževanje katastra GJI je neprekinjen proces. Z vzpostavljenimi protokoli za zajem novih ali spremenjenih podatkov o GJI je kataster redno vzdrževan. Pri tem morata tesno sodelovati tako lastnik ali upravljavec GJI kot tudi izvajalec vzdrževanja.

Katere podatke pričakujemo od naročnika

Za vzdrževanje katastra GJI od upravljavca GJI potrebujemo:

 • vse relevantne podatke o izmerah GJI, ki vplivajo na spremembe v evidenci infrastrukture, ki se vodi v katastru GJI, če LGB ni izvajal izmere GJI;
 • vse morebitne spremembe v delovnem procesu upravljavca GJI, ki vplivajo na evidentiranje in vodenje katastra GJI.
Kataster GJI