Sodobne geoinformacijske tehnologije so spremenile naše življenje. Spremenile so način, kako delamo, se odločamo in spreminjamo svet okoli nas. V vsakem trenutku imamo dostop do nepreglednega števila prostorskih podatkov, ki pred nas postavljajo izziv, kako jih pravilno urediti in povezati, da jih lahko uporabimo za lažje upravljanje s prostorom in naših posegov v prostor.

V današnjem času so prostorski podatki postali osnova za kakovostno odločanje, saj je s kombiniranjem različnih poslovnih informacij s prostorskimi podatki možno bolje razumeti tržišče, kupce in konkurenco.

Prostorski informacijski sistemi (PIS-i) nam pomagajo razumeti, vizualizirati in tolmačiti prostorske podatke na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in celo napoveduje trende. Na človeku prijazen grafičen način, v obliki zemljevidov, globusov, poročil ali diagramov, nam pomagajo iz podatkov pridobiti koristne informacije, ki jih potrebujemo za lažje sprejemanje odločitev.

Kaj omogoča prostorski informacijski sistem (PIS)

PIS je inteligenten zemljevid, ki nam omogoča poizvedovanja in pridobivanje odgovorov na različna vprašanja, npr.:

 • Kaj je na določeni lokaciji?
  Gre za iskanje informacij o določenem prostorskem elementu. Na primer, kako se imenuje določena ulica, kakšno hišno številko ima stavba ipd.
 • Kje je tista lokacija, ki ima določene lastnosti?
  Gre za iskanje informacij, kje leži določeni prostorski element, ki izpolnjuje določen pogoj. Npr. katera zemljišča imajo določeno kakovost tal, kje so potresna območja ipd. Na osnovi takih informacij lahko npr. izdelamo klasifikacijo zemljišč za različne namene uporabe.
 • Kaj se je spremenilo v določenem času?
  Gre za iskanje razlik med prostorskimi elementi, nastalih v določenem časovnem obdobju. Npr. kaj se je spremenilo na cestnem omrežju po zadnji rekonstrukciji?
 • Kakšne obstajajo povezave med prostorskimi in neprostorskimi podatki?
  Gre za zahtevnejša poizvedovanja, ki zahtevajo kombiniranje različnih tipov podatkov. Npr. ali obstaja povezava med prebivalci, ki so oboleli s pljučnim rakom, in rudnikom svinca v okolici ipd..
 • Kaj se bo zgodilo?
  Gre za kompleksen PIS, ki zmore napovedovati trende. Raziskujemo, kako bi neka prostorska sprememba vplivala na ostale pojave v prostoru. Zahteva kombiniranje različnih tipov podatkov, pa tudi vključitev informacij o zakonitostih pojavov. Npr. kaj se bo zgodilo s cestnim omrežjem, če zgradimo novo avtocesto.

Področja uporabe PIS-ov

Najpogostejša področja uporabe PIS-a so tista, katerih dejavnost je povezana z lokacijo v prostoru, npr.:

 • naravni viri: kmetijstvo, arheologija, kras in jamski svet, okolijsko upravljanje, gozdarstvo, morsko in obalno okolje, rudarjenje, naftna industrija
 • promet: transportni sistemi in omrežja, upravljanje z logistiko in prevoznimi sredstvi
 • javne gospodarske službe: elektrika, plin, voda in odpadna voda
 • gospodarstvo: finančne storitve, mediji, nepremičnine, trgovina
 • kartografija in objavljanje kart
 • komunikacije: prostorsko povezane storitve, telekomunikacije
 • tehnične vede: gradbeno inženirstvo, geodezija
 • vlada: ekonomski razvoj, volitve, vladne ustanove, raba zemljišč in zemljiški kataster, javni red in mir, nacionalna in lokalna raven
 • trajnostni razvoj, urbano in regionalno planiranje

Kaj lahko storimo za vas

LGB se ukvarja s specializiranim razvojem PIS-ov najvišje kakovosti za zapletene aplikacije in za zahtevne stranke. Od vzpostavitve, obdelave in vzdrževanja podatkovnih baz, do prostorskih analiz, modeliranja in predstavitve po meri naših strank.

Potrebam naročnika se prilagajamo s projektnim pristopom pri:

 • Analizi in izbiri modela PIS-a
  Naročnik aktivno sodeluje pri analizi svojih obstoječih procesov in izrazi funkcijske potrebe novega PIS-a. Na osnovi tega izdelamo konceptualni model sistema in načrtujemo nadaljnji razvoj le-tega.
 • Izboru in integraciji opreme
  Naročniku pomagamo pri izbiri programske in strojne opreme ter komunikaciji za implementacijo PIS-a.
 • Izgradnji in povezavi podatkovnih baz
  Obsega izdelavo podatkovnih modelov (zasnova, stvaritev in polnjenje opisnih podatkov ter izdelava metapodatkov), zbiranje in geokodiranje podatkov (analogno-digitalna pretvorba), izdelamo povezave med obstoječimi podatkovnimi bazami podatkov in vzdrževanje obstoječih PIS-ov.
 • Izdelavi aplikacij
  Izdelujemo aplikativne rešitve tipa strežnik-odjemalec in internet-intranet ter vrsto drugih spletnih PIS-rešitev, prilagojenih posameznim uporabnikom.

Naše rešitve podpirajo prostorsko načrtovanje in razvoj na državni, regionalni in lokalni ravni ter omogočajo gospodarjenje z infrastrukturo in nepremičninami. S temeljitim poznavanjem sodobnih informacijskih tehnologij, kartografije in geodetske stroke uspešno vključujemo sisteme PIS v poslovne procese naših strank, da postanejo nepogrešljivi za načrtovanje, vodenje in odločanje.

Naša celostna ponudba na področju PIS-ov obsega rešitve za naslednje tipe:

 • namizne (t.i. desktop) PIS-rešitve
 • spletne PIS-rešitve
 • mobilne PIS-rešitve

Obrnite se na nas, kadar potrebujete: