• > 60uporabnikov aplikacije
  • > 120sočasno aktivnih investicijskih projektov
  • > 7.700parcel vključenih v postopkih pridobivanja zemljišč

Lokacija

Slovenija

Ime projekta

Razvoj aplikacije za spremljanje postopkov pridobivanja zemljišč

Naročnik

Direkcija RS za infrastrukturo

Leto izvedbe

2013 -

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) kot organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo izvaja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest. Med naloge DRSI sodijo tudi priprava predlogov za investicije v državne ceste, usklajevanje pri projektiranju, graditvi in obnovah cest in objektov na teh cestah.

DRSI je med drugim odgovorna tudi za izvedbo postopkov za pridobivanje zemljišč in za pridobivanje dokazil o razpolaganju z zemljiščem za gradnjo oz. rekonstrukcijo cest. Pri tem sodelujejo posamezni sektorji znotraj DRSI in zunanji pogodbeni izvajalci. Usklajevanje večjega števila sočasno aktivnih projektov, več sodelujočih služb in dolgotrajnih procesov predstavlja velik izziv pri spremljanju realizacije pridobivanja zemljišč. DRSI se je zato odločil za razvoj spletne aplikacije, ki omogoča prikaz trenutnega stanja pridobivanja zemljišč po posameznih parcelah na pogodbo natančno za vse investicijske projekte, pri katerih je potreben odkup zemljišč. Za vsak projekt so v aplikaciji združeni podatki o izdelani projektni dokumentaciji, predvideno območje posega, podatki zemljiškega katastra, obstoječa in projektirana gospodarska javna infrastruktura, ortofoto načrt in drugo.

Za vsak projekt aplikacija omogoča vodenje evidence podatkov o parcelah, lastnikih, površinah posega, dodatnih delih, cenitvah in stanju pogodb. Odkupovalec zemljišč v aplikaciji vodi vso potrebno pogodbeno dokumentacijo. Aplikacija mu omogoča, da na osnovi pred pripravljenega vzorca kreira pogodbo za vsakega posameznega lastnika zemljišča z vsemi pripadajočimi podatki neposredno iz aplikacije, s čimer se zmanjša možnost napak, poenoti forma in optimizira delo. Status pogodbe (pripravljena / poslana / podpisna / overjena / pravnomočna) je takoj viden.

Za nazoren prikaz stanja pridobivanja zemljišč v izbranem trenutku časa aplikacija omogoča grafične in tabelarične izpise in statistične analize. Stanje parcele pri pridobivanju zemljišč je grafično prikazano z barvno lestvico glede na statuse pogodb na tej parceli. Za vsak projekt so pripravljena statistična poročila cenitev, statusov pogodb, obravnavanih lastnikov, pridobljenih površin in porabljenih sredstev, kjer je upoštevana tudi delitev morebitnega sklenjenega sofinancerskega sporazuma. Aplikacija omogoča tudi izdelavo seznamov in dokumentov, ki omogočajo pripravo poročil o trenutni realizaciji.

Dostop do aplikacije je omogočen vodjem sektorjev, vodjem investicijskih projektov, konzultantom, odkupovalcem in ostalim pooblaščenim osebam, s predhodno dodeljenimi pravicami na nivoju projekta. Za celovit pregled nad potekom investicijskih projektov je zagotovljena tudi izmenjava podatkov z ostalimi podatkovnimi bazami naročnika.