Z izmero gospodarske javne infrastrukture (GJI) pridobimo podatke o omrežjih in objektih GJI, ki jih upravljavci infrastrukture potrebujejo za učinkovito urejanje in gospodarjenje z infrastrukturo in prostorom.

Pri izmeri omrežij in pripadajočih objektov GJI določamo položaj, dimenzijo in opisne podatke vsem karakterističnim točkam, linijam in ploskvam posamezne vrste GJI.

Kdaj izmera GJI

Izmera GJI je potrebna:

 • kadar želite pridobiti podatke o lokaciji obstoječega ali novozgrajenega omrežja ali pripadajočih objektih
 • za potrebe izdelave ali vzdrževanja katastrov posamezne GJI
 • kadar potrebujete geodetsko spremljavo gradnje infrastrukture
 • po končani gradnji infrastrukture za izdelavo geodetskega načrta novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja

Zakaj izmera GJI

Izmera GJI je potrebna, da boste lahko:

 • pridobili dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti infrastrukture
 • vzpostavili ali ažurirali kataster GJI
 • novozgrajena omrežja in objekte vpisali v zbirni kataster GJI

Kako poteka izmera GJI

Izmera GJI pri podjetju LGB vključuje:

 1. pripravo na izmero
 2. terensko izmero
 3. obdelavo podatkov in izdelavo elaborata izmere
 4. izdelavo elaborata za vpis v zbirni kataster GJI in vložitev zahteve za ta vpis

Osnova za izmero GJI so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat izmere.

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči izmero GJI

Izmero GJI običajno naroči lastnik ali upravljavec infrastrukture. Pri obnovi ali izgradnji novih delov omrežij in pripadajočih objektov pa je naročnik izmere lahko tudi izvajalec gradbenih del, ki jih izvaja za lastnika oz. upravljavca GJI.

Kdaj je izmera GJI zaključena

Izmera gospodarske javne infrastrukture je zaključena s predajo elaborata izmere lastniku ali upravljavcu infrastrukture.

Kataster GJI