1. Priprava na izmero

V fazi priprave na izmero GJI pridobimo obstoječe podatke o infrastrukturi, pregledamo projekt, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo ali obnovo in analiziramo obstoječe stanje. Če je potrebno, opravimo razgovor z naročnikom in od njega pridobimo morebitne manjkajoče informacije, ki so pomembne za izvedbo storitve.

2. Terenska izmera

Terenska izmera GJI obsega:

  • identifikacijo omrežij in objektov infrastrukture na terenu
  • izmero obstoječih in novozgrajenih vodov in objektov
  • izmero priključkov na omrežje infrastrukture
  • geodetsko spremljavo pri izgradnji ali obnovi vodov in pripadajočih objektov infrastrukture

Pri izmeri GJI določamo:

  • natančno lokacijo omrežja in pripadajočih objektov infrastrukture na podlagi izmere vseh karakterističnih točk
  • opisne podatke o omrežjih in objektih

Pri izgradnji podzemnih vodov in pripadajočih objektov je potrebno zagotoviti, da se geodetske meritve izvedejo pred zasutjem le-teh.

3. Obdelava podatkov in izdelava elaborata izmere

Podatke izmere posameznih vodov in pripadajočih objektov, obdelamo in izdelamo elaborat izmere v obliki, kot jo zahteva lastnik ali upravljavec posamezne GJI. Elaborat izmere vključuje vse potrebne podatke za vpis sprememb v zbirni kataster GJI, ki ga vodi Geodetska uprava RS.

4. Izdelava elaborata in vložitev zahteve za vpis v zbirni kataster GJI

Praviloma je sestavni del izmere GJI tudi izdelava elaborata za vpis sprememb v zbirni kataster GJI in vložitev zahteve za vložitev elaborata v zbirni kataster GJI. Lahko pa ta del obveznosti izvede lastnik oz. upravljavec GJI oz. izvajalec gospodarske javne službe sam v okviru svojih nalog in pristojnosti. Pri tem uporabi prejeti elaborat izmere GJI, v katerem so vsi potrebni podatki za vpis sprememb v zbirni kataster GJI.

Izmera GJI