Učinkovito urejanje in gospodarjenje s prostorom ter izvajanje aktivne zemljiške politike brez urejenih podatkov o gospodarski javni infrastrukturi (GJI) ni izvedljivo. GJI predstavljajo objekti in omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gre za podatke o lokaciji omrežij in objektov GJI, vrsti omrežij in objektov, njihovi kapaciteti itd. Zato se upravljavci GJI odločajo za vzpostavitev urejene in ažurne evidence o infrastrukturi, ki jo imajo v lasti ali upravljanju.

Evidence o GJI so:

 • katastri GJI, ki jih vodijo posamezni upravljavci in služijo tehničnim in poslovnim potrebam upravljavca
 • zbirni kataster GJI, ki je temeljna državna nepremičninska evidenca in vsebuje zbirne podatke o vseh vrstah javnih gospodarskih infrastruktur, od tistih, ki so v lasti države, občine do tistih, ki so v lasti privatnih družb. Podatki se v zbirni kataster prevzemajo iz katastrov posameznih upravljavcev

Zakaj so pomembne evidence GJI

Evidence o GJI so:

 • osnova za planiranje in urejanje prostora, npr.:
  • za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov
  • kot vhodni podatek pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • temelj za dobro gospodarjenje z GJI, npr.:
  • načrtovanje za opremljanje stavbnih zemljišč
  • izračun komunalnega prispevka
  • vrednotenje stavbnih zemljišč glede na komunalno opremljenost
  • oblikovanje cen komunalnih storitev
  • načrtovanje investicije
 • temelj za urejenost stvarnopravnih razmerij na zemljiščih, kjer poteka GJI

Samo urejene evidence:

 • omogočajo dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti GJI
 • so učinkovita podlaga za odločitve na področju gradnje in načrtovanja prostora
 • omogočajo bolj varno izvajanje posegov v prostor in vplivajo na zmanjšanje števila poškodb na infrastrukturi, ki leži pod zemljo
 • so temelj za dobro gospodarjenje z omrežjem in objekti GJI

Kaj lahko storimo za vas

LGB je vaša zanesljiva izbira na področju evidentiranja omrežij in objektov v katastrih GJI. S širokim naborom geodetskih storitev in visoko strokovnostjo omogočimo lastnikom in upravljavcem celovit in razumljiv pregled nad lastnimi omrežji in objekti GJI.

Obrnite se na nas, kadar potrebujete: