Kataster GJI je evidenca, v kateri se evidentirajo podatki o omrežjih in pripadajočih objektih GJI, ki jih vodijo lastniki ali upravljavci oz. izvajalci gospodarskih javnih služb s področja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, cest, toplovodnega in plinovodnega omrežja, elektronskih komunikacij, omrežja javne razsvetljave idr.

Na podlagi zakonskih zahtev posamezne katastre GJI vodijo za lastnike omrežij upravljavci oz. gospodarske javne službe. Ustrezno vodenje katastrov GJI omogoča upravljavcem oz. gospodarskim javnim službam učinkovito vodenje in vzdrževanje infrastrukture ter sodelovanje z drugimi upravljavci infrastrukture in vsemi, ki posegajo s svojo gradnjo v vplivno območje infrastrukture, ki jo upravljajo.

V primeru, da se upravljavec odloči, da vzpostavi, obnovi ali nadgradi kataster GJI za infrastrukturo, ki jo upravlja, je LGB usposobljen, da izvede nastavitve ali nadgradnjo obstoječega katastra GJI.

Projekt nastavitve katastra GJI je sestavljen iz:

 • izdelave aplikativne opreme za vodenje katastra in
 • ureditve podatkovnih baz infrastrukture

Aplikativna oprema je lahko izvedena kot prostorski informacijski sistem, ki se lahko povezuje z ostalimi poslovnimi sistemi uporabnika (ERP, dokumentacijski sistem ipd.).

Kdaj nastavitev katastra GJI

Nastavitev katastra GJI je potrebna, kadar:

 • želite pridobiti učinkovito in ažurno evidenco o omrežju in objektih GJI, ki jo upravljate
 • želite prenoviti obstoječi kataster GJI, ki bo zadostil novim potrebam
 • potrebujete izračun kapacitet in s tem izkoriščenosti vašega omrežja GJI
 • potrebujete podporo za izračunavanje amortizacije osnovnih sredstev, s katerimi upravljajo gospodarske javne službe
 • potrebujete podatke za izdelavo projektne dokumentacij, soglasja ali drugih informacij povezanih z infrastrukturo, s katero upravljate
 • potrebujete učinkovito orodje za posredovanje podatkov za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine in prostorskih aktov občine

Zakaj je potrebna nastavitev katastra GJI

Kataster GJI je treba nastaviti, da boste lahko:

 • pridobili pregleden in dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti vaše GJI
 • s kakovostno bazo podatkov dosegli racionalno porabo finančnih sredstev za vzdrževanje in investicije v GJI
 • pridobili orodje za učinkovito podporo za analizo in odločanje pri upravljanju in gospodarjenju z vašo GJI
 • izpolnili zakonske obveznosti

Kdo lahko naroči nastavitev katastra GJI

Nastavitev katastra GJI lahko naroči lastnik ali upravljavec GJI oz. gospodarska javna služba.

Kdaj je nastavitev katastra GJI zaključena

Nastavitev katastra GJI je zaključena s predajo aplikativne in strojne opreme ter urejenih baz podatkov o infrastrukturi naročniku.

Katere podatke potrebujemo od naročnika

Za nastavitev katastra GJI potrebujemo:

 • vse trenutno razpoložljive podatke GJI v pisni ali grafični obliki (analogno, digitalno);
 • trenutno veljavne protokole in delovne procese o zbiranju in upravljanju s podatki infrastrukture (če obstajajo).
Kataster GJI