1. Izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster

LGB izdela elaborat za vpis v zbirni kataster GJI, ki je strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja spremembe GJI v zbirnem katastru GJI, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Elaborat za vpis izdelamo na podlagi elaborata izmere GJI.

2. Vložitev zahteve za vpis spremembe v zbirni kataster GJI

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnika ali upravljavca pri geodetski upravi vloži zahtevo za vpis podatkov v zbirni kataster GJI.

Vpis v zbirni kataster GJI je zaključen z obvestilom o izvedenem vpisu v zbirni kataster GJI, ki ga izda geodetska uprava. O tem obvesti vlagatelja zahteve in lastnika oz. upravljavca GJI.

3. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena.

Vpis v zbirni kataster GJI