1. Uvodni razgovor z naročnikom in pregled projektne dokumentacije

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove zahteve in pričakovanja, ki pa morajo biti usklajene s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Na podlagi projektne dokumentacije ocenimo stroške izvedbe del.

2. Priprava del na podlagi zakoličbenega načrta iz projektne dokumentacije

Osnova za zakoličenje v naravi je zakoličbeni načrt, ki natančno definira koordinate točk, ki jih bomo označili v naravi. Podatke o točkah zakoličenja pridobimo iz zakoličbenega načrta, ki je sestavni del projektne dokumentacije, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Že pred odhodom na teren preverimo skladnost zakoličbenega načrta s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

3. Zakoličenje na terenu

Na osnovi zakoličbenega načrta izvedemo zakoličenje na terenu. S količki označimo vse karakteristične točke načrtovanega objekta (to je točke, ki označujejo lego in obliko objekta).

Ker se količki pri izkopu gradbene jame pogosto izgubijo, je treba točke, na katerih stojijo, tako označiti oziroma zavarovati, da točke ostanejo prepoznavne tudi po izkopu. Najpogostejša praksa je postavitev pomožnih gradbenih profilov in zavarovanj, ki jih postavimo dovolj daleč, da ne motijo gradbenih del.

Za potrebe izvedbe gradbenih del in v sodelovanju z vodjo gradbišča poleg zakoličbe objekta določimo tudi gradbeno višino, ki bo predstavljala višinsko izhodišče.

Če pri zakoličenju objekta ugotovimo pomembne razlike med dejanskim stanjem na terenu in med podatki projekta, tako da ni mogoče izpolniti pogojev iz gradbenega dovoljenja, zakoličenja objekta ne smemo opraviti. V takem primeru se zakoličenje objekta lahko opravi na podlagi spremenjenega ali novega gradbenega dovoljenja, razen če gre za dopustna odstopanja v skladu s 66. členom gradbenega zakona.

Pri izvajanju gradnje so v času veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da:

  • se ne posega na druga zemljišča, kot so določena v gradbenem dovoljenju
  • je skladno z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi
  • se posamezne zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno) ne povečajo za več kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije zmanjšajo
  • ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, določene v gradbenem dovoljenju, in je skladno s predpisi s področja mnenjedajalca
  • so ne glede na drugačno tehnično rešitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja in
  • v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti

4. Izdelava zapisnika zakoličenja

Zakoličenje objekta je zaključeno s predajo potrjenega zapisnika zakoličenja investitorju. Zakoličbeni zapisnik vsebuje podatke o zakoličenih koordinatah, oseh, višinah in drugih zakoličenih točkah, podatke o gradbenem dovoljenju, na podlagi katerega je bila zakoličba izvedena, podatke o podjetju in pooblaščenem inženirju, ki je zakoličbo izvedel, in podatke o morebitnih odstopanjih med dejanskim stanjem na terenu in pogoji v gradbenem dovoljenju. Sestavni del zapisnika je tudi skica zakoličbe. Zapisnik zakoličenja podpišeta pooblaščeni inženir s področja geodezije in izvajalec gradbenih del.

Zakoličenje objektov