Vzdrževanje programske opreme

Podjetje LGB izvaja vzdrževanje PIS-a kot celostno asistenco naročniku in pri tem zagotavlja:

 • svetovanje in tehnično podporo pri:
  • inštalaciji, administraciji, optimizaciji, upravljanju ter migraciji PIS-a
  • načrtovanju korakov za nadaljnji razvoj sistema, podatkovnih baz ter aplikacij
  • uporabi in izkoriščanju zmogljivosti PIS-a
  • uvažanju, predelavi, izvažanju, arhiviranju ter restavraciji podatkov
  • doseganju kompatibilnosti in interoperabilnosti z drugimi produkti
 • posredovanje in inštalacijo programskih popravkov in nadgradenj sistema ter obveščanje naročnika o novostih
 • odpravo sistemskih napak
 • vzdrževanje zaščite podatkov v skladu z zahtevami naročnika
 • preventivne servisne informacije, prilagojene razmeram naročnika

Vzdrževanje podatkov in prostorske podatkovne baze

Vzdrževanje vključuje posodabljanje prostorskih podatkov, ki jih LGB, kot pooblaščenec v imenu naročnika, pridobi od Geodetske uprave RS, npr:

 • podatke digitalnega katastrskega načrta
 • podatke katastra stavb
 • podatke gospodarske javne infrastrukture
 • barvne digitalne ortofoto posnetke, merila 1:5000
 • druge prostorske podatke po potrebi naročnika (kartografske in druge podlage)

Kadar je za pridobitev prostorskih podatkov potrebno vključiti več inštitucij in organizacij, LGB sklene z njimi sporazum o izmenjavi podatkov, kot npr. za pridobitev:

 • digitalne topografske baze velikega merila z mestno občino
 • komunalne infrastrukture iz zbirnika komunalnih vodov
 • barvnih digitalnih ortofoto posnetkov merila 1:1000 z posamezno občino

Poleg gostujočih podatkov so v PIS vključeni tudi prostorski podatki, ki jih vodi in upravlja naročnik. Kadar pride do sprememb na terenu, je potrebno prostorske podatke osvežiti in z njimi posodobiti prostorsko podatkovno bazo, ki jo uporablja PIS. Pri tem lahko izvedemo:

 • terensko izmero in dopolnitev obstoječih prostorskih podatkov s spremembami, ki še niso bile evidentirane (pregled in izmera objektov, ki so v upravljanju naročnika)
 • terenski zajem podatkov na osnovi mobilne tehnologije
 • izdelamo novi digitalni ortofoto posnetek in podatke zajamemo na osnovi vektorizacije
 • posnetek s kamero in zajamemo podatke na osnovi posnetka ali 3D fotogrametričnega modela
Vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema