Podatki o vaši nepremičnini morajo biti pravilno evidentirani v registru nepremičnin. V registru nepremičnin so prevzeti podatki iz zemljiškega katastra, katastra stavb in iz zemljiške knjige, za nepremičnine, ki pa niso evidentirane v katastrih, pa so bili podatki zbrani s popisom nepremičnin in s podatki, ki so jih posredovali lastniki, ali so bili evidentirani v okviru geodetskih storitev.

Pomembno je, da podatki o vaši nepremičnini v uradnih državnih evidencah res ustrezajo dejanskemu stanju. Med drugim bodo ti podatki uporabljeni za izračun davka na nepremičnine.


Kje lahko uredite podatke

Lastniki nepremičnin lahko urejajo podatke na sledečih naslovih:

 • pri geodetskih podjetjih – vse spremembe v evidencah zemljiškega katastra in katastra stavb, za katere je zahtevana izdelava elaborata geodetske storitve (parcelacija, določitev zemljišča pod stavbo, sprememba dejanske rabe in bonitete, sprememba podatkov katastra stavb …)
 • na geodetski upravi - v Evidenci trga nepremičnin se uredi neprofitni najem denacionalizirane stanovanjske nepremičnine, neprofitna oddaja in oddaja na prostem trgu;
 • na Zemljiški knjigi – osebna služnost, EMŠO lastnika in imetnika osebne služnosti, etažna lastnina, vpisi izvedenih pravnih poslov, javno dobro;
 • na upravnih enotah - prijava prebivališča na stanovanje oziroma na hišno številko;
 • na občini - namenska raba zemljišč in zemljišča za gradnjo stavb;
 • na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje - dejanska raba, tudi vodna in neplodna zemljišča;
 • pri upravnikih večstanovanjskih stavb - ureditev številk stanovanj v evidencah Geodetske uprave in označitev
 • na Zavodu za gozdove Slovenije - gozdni režimi;
 • na davčni upravi - znižanje davka invalidnim osebam na podlagi odločbe ZZZS


Kako vam lahko pomagamo?

Na LGB se lahko obrnete, kadar želite:

 • preveriti pravilnost podatkov o vaši nepremičnini in bomo izvedli primerjavo uradnih evidenc in dejanskega stanja
 • popraviti podatke o vaši nepremičnini v uradnih evidencah
 • stvarnopravno urediti vaše nepremičnine s postopki evidentiranja nepremičnin
 • optimizirati vrednost vaše nepremičnine z optimizacijo podatkov o nepremičnini, ki lahko pomembno vplivajo na posplošeno tržno vrednost nepremičnine kot osnovo za obdavčitev

Pri LGB vam lahko pomagamo urediti vse spremembe v evidencah zemljiškega katastra in katastra stavb, za katere je zahtevana izdelava elaborata geodetske storitve, npr:

Še več, pomagamo vam lahko tudi pri tistih spremembah, kjer je zahtevana uporaba vprašalnika REN ali spletne aplikacije Registra nepremičnin, tako da bodo vaši podatki vneseni brez napak in bo vaša vloga po spremembi hitreje rešena. Hkrati lahko poskrbimo tudi za optimizacijo podatkov o vaši nepremičnini, kar lahko pomembno vpliva na posplošeno tržno vrednost vaše nepremičnine in s tem na obdavčitev.

Vsa obvestila